Informowanie pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
od 1 stycznia 2019 r. skrócono okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat. Na pracodawców nałożono nowy obowiązek informowania pracowników o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. Znowelizowany przepis art. 94 pkt. 9b Kodeksu Pracy stanowi, że pracodawca będzie zobowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności. Co więcej w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych dotyczyć będzie pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie od stycznia 1999 roku do grudnia 2018 roku, pracodawca będzie mógł skrócić okres przechowywania akt do 10 lat, jeżeli przekaże do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) oraz raport informacyjny (ZUS RIA). W przypadku pracowników zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 1999 roku, pracodawca nie ma możliwości skrócenia okresu przechowywania akt, w tym przypadku nadal należy stosować okres 50 letni.

Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK - wzór deklaracji
Uczestnik pracowniczego programu kapitałowego będzie mógł zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt dotyczący wzoru deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego.

Emerytura matczyna
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające (emerytura matczyna) przysługuje osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. emerytura matczyna) przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury, tj. 1 100 zł brutto. Nowa ustawa ma wejść w życie 1 marca 2019 r.

Likwidacja obowiązku okresowych szkoleń bhp od 1 stycznia 2019 r.
Od początku 2019 r. uległy ograniczeniu obowiązki pracodawcy w zakresie bhp. Obecnie szkolenie okresowe pracownika nie jest wymagane w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Minimalne wynagrodzenie - obowiązki pracodawcy
Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł brutto miesięcznie. Stawka godzinowa wzrośnie do 14,70 zł brutto. Nowa wysokość płacy minimalnej wpływa na wiele świadczeń, które w 2019 roku trzeba wyliczyć na nowo.

Ochrona związkowa dla zleceniobiorców od 1 stycznia 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, samozatrudnieni mogą tworzyć i przystępować do związków zawodowych. Jeśli pracodawca naruszy ochronę związkową niepracownika (np. zleceniobiorcy), będzie musiał się liczyć z konsekwencjami finansowymi.

Współczynnik do wyliczenia małego ZUS
Przedsiębiorcy, którzy nie osiągają wysokich przychodów, od 1 stycznia 2019 r. będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wysokość będzie uzależniona od wysokości przychodów. ZUS opublikował wartość współczynnika potrzebnego do ustalenia najniższej podstawy wymiaru tych składek.
Przedsiębiorcy, którzy do 8 stycznia zadeklarowali, że chcą skorzystać z obniżonych składek ubezpieczeniowych, tzw. małego ZUS mogą jeszcze wyrejestrować się z ulgi. Jest to możliwe do czasu rozliczenia pierwszej tegorocznej składki za styczeń.

Przekazanie dokumentacji pracowniczej byłemu pracownikowi
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej Dz.U. z 2018 poz. 2369. Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady w wydawaniu świadectwa pracy. Jest to efekt zmian w przepisach o skróceniu przechowywania akt pracowniczych. Od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy przekaże pracownikowi dodatkowe informacje dotyczące przechowywania akt pracowniczych.

Danina solidarnościowa - kto i kiedy musi ją zapłacić od 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. utworzony zostanie fundusz solidarnościowy, którego celem jest zapewnienie wsparcia społecznego zawodowego i zdrowotnego osobom niepełnosprawnym. Pierwszy podatek solidarnościowy najbogatsi zapłacą do 30 kwietnia 2020 r.

Zwolnienia lekarskie 2019 – obowiązek podania miejsca pobytu i jego zmiany
Od 1 stycznia 2019 r. ubezpieczony ma obowiązek poinformowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Jeśli miejsce przebywania chorego zmieni się podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim, ubezpieczony ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę oraz ZUS nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.

Ewidencja czasu pracy 2019 – wykaz dokumentów
Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca ma obowiązek prowadzić dla każdego pracownika dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a podstawa wymiaru składek
Przepisy o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Pracodawcy mają jednak czas na przygotowanie się do wprowadzenia PPK.

Obowiązek przesłania informacji podatkowych za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.
Informacje podatkowe za 2018 r. np. PIT-8C, PIT-11 należy przekazać urzędom skarbowym do końca stycznia 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników mają obowiązek przesyłania tych dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną.

ZUS OSW od 1 stycznia 2019 r. - kiedy i jak złożyć
W związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, od 1 stycznia 2019 roku zastosowanie mają nowe druki ZUS RIA i ZUS OSW.

ZUS RIA 2019 - terminy, dane, obowiązki pracodawcy
Raport informacyjny ZUS RIA należy złożyć za każdego pracownika zatrudnionego od stycznia 1999 roku do grudnia 2018 r.

Składki ZUS 2019 - działalność gospodarcza
Od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. ZUS podał informację w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot na ubezpieczenia społeczne na rok 2019.

W 2019 roku odpis na ZFŚS będzie wyższy
Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 roku wyniesie 1229,30 zł.

Niedziele handlowe 2019 - kalendarz
Od 1 stycznia 2019 r. zakupy można zrobić tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Od 2020 roku sklepy będą zamknięte w każdą niedzielę.

Nowe wzory dokumentów dla pracodawców i pracowników 2019
Resort pracy opublikował nowe wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy.

E-dokumentacja pracownicza 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może przechowywać dokumentację osobową i płacową w postaci elektronicznej. E–akta to korzyści nie tylko dla pracodawców, ale także dla pracowników.

500 plus - wzrost kryterium dochodowego w 2019 roku
Kryterium dochodowe w programie "Rodzina 500 plus" w 2019 roku zostanie podwyższone. Zapowiadane zmiany mają związek z wyższą płacą minimalną.

Wysokość emerytur i rent od 1 marca 2019 r.
1 marca 2019 r. nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Najniższe emerytury i renty będą wynosiły 1100 zł.

 

Radca Prawny WGN - Aleksandra Jurak