Przypomnijmy, że misją Europejskiego Instytutu Nieruchomości, założonego przed kilku laty jako instytucja doradcza typu think-tank, jest stworzenie ogólnoeuropejskiej platformy wymiany kontaktów i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem i obsługą szeroko rozumianego sektora nieruchomości i rynków finansowych. Realizacja tego celu nie jest możliwa bez środków finansowych wypracowanych dzięki działalności gospodarczej, co jest charakterystyczne niestety dla większości polskich fundacji. W poprzednich latach prowadziliśmy z powodzeniem doradztwo inwestycyjne, wykonywaliśmy też analizy lokalnych rynków nieruchomości, m.in. pod kątem struktury własności, charakterystyki tego rynku i działalności inwestycyjnej. W bieżącym roku, wskutek wprowadzonych oszczędności w prywatnych firmach i urzędach gmin, działalność ta zostało mocno ograniczona.

Mimo to udało nam się realizować misję na innych polach. Wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury, i pod jego patronatem, zorganizowaliśmy konferencję na temat wprowadzenia Prawa zabudowy, jako nowego ograniczonego prawa rzeczowego, które zgodnie z międzynarodową praktyką będzie mogło być ustanawiane nie tylko przez podmioty publiczne, ale także przez każdego właściciela i użytkownika wieczystego.

Z Międzynarodowym Instytutem Podatków od Nieruchomości, z siedzibą w Toronto, oraz Instytutem Dochodów Lokalnych, Podatków i Wyceny z siedzibą w Londynie, zorganizowaliśmy konferencję na temat wpływu wartości dodanej na rozwój miast i roli podatku od nieruchomości w finansach lokalnych,
w której uczestniczyli prelegenci i goście  z Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Azji.

Kontynuując działalność wydawniczą przygotowaliśmy dwie publikacje – jedna to wydawnictwo pokonferencyjne Reforma prawa użytkowania wieczystego – Prawo zabudowy. Kierunki zmian, zawierające wygłoszone na konferencji referaty oraz głosy z ożywionej dyskusji, druga natomiast stanowi realizację projektu konkursowego pod patronatem Ministra Skarbu Państwa – Własność to odpowiedzialność – wiedza, praktyka, doświadczenie. Zaproszeni przez Instytut  autorzy, filozofowie, religioznawcy, ekonomiści, prawnicy, politolodzy, opisują problem z wielu stron, uwzględniając uwarunkowania religijne, filozoficzne, moralne i etyczne, społeczne,  prawne, ekonomiczne, w oparciu o doświadczenia europejskie, szczególną jednak uwagę zwracają na  doświadczenia polskiej transformacji ustrojowej.

Był to więc dla Europejskiego Instytutu Nieruchomości, jako instytucji pozarządowej, niewątpliwie rok trudny, ale obfitował w ciekawe i perspektywiczne projekty.

Bogdan Rogatko
Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości
Źródło: Property Journal - Polska Giełda Nieruchomości nr 12-01/10