REGULAMIN PROMOCJI „0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO”I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady skorzystania z promocji „0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO” („Promocja”) organizowanej przez Grupę WGN skupiającą WGN – Nieruchomości Sp. z o.o., Wrocławską Giełdę Nieruchomości i biura- oddziały franczyzowe WGN (dalej: „WGN”).

II.    ZASADY PROMOCJI
  1. Promocja dotyczy ofert znajdujących się w bazie ofert WGN.
  2. Promocją objęte są oferty nieruchomości opatrzone symbolem „0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO”.
  3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest potwierdzenie adresu oglądanej nieruchomości oraz przekazanie WGN danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych następuje z poszanowaniem ustawy o ochronie danych osobowych. Każda osoba biorąca udział w Promocji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich poprawiania jak również żądania usunięcia danych osobowych w dowolnym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  4. Osoba zainteresowana zakupem nieruchomości i skorzystaniem z Promocji nie ma obowiązku podpisywania umowy pośrednictwa.
  5. W ramach Promocji, prowizję należną WGN w całości pokrywa strona sprzedająca nieruchomość. Kupujący nabywa nieruchomość włączoną do Promocji bez uiszczenia prowizji.
  6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że WGN w ramach Promocji działa wyłącznie w imieniu i na rzecz strony sprzedającej.

III. POSTANOWIENIA DODATKOWE
W przypadku, gdy osoba zainteresowana zakupem nieruchomości  nie znajdzie w ramach Promocji oferty odpowiadającej jej oczekiwaniom, to osoba ta będzie mogła skorzystać z usług pośrednictwa świadczonych przez WGN a obejmujących wyszukanie oferty na rynku według określonych kryteriów, doradztwo oraz pomoc organizacyjno - prawną za zapłatą wynagrodzenia, na warunkach określonych w odrębnie zawartej umowie.

 IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1.  WGN zastrzega sobie prawo do zmiany ilości ofert nieruchomości włączonych do Promocji.
  2. Każda osoba zainteresowana udziałem w Promocji zobowiązana jest do zapoznania się z warunkami Promocji przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.
  3. Z Regulaminem Promocji można zapoznać się w siedzibie WGN. Regulamin Promocji znajduje się również na stronie internetowej www.wgn.pl.
  4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.