Mijający rok będzie najprawdopodobniej zamykał kolejny cykl tendencji rynkowych. W Polsce rynek nieruchomości osiągnął już wysoki poziom rozwoju – ze wszystkimi konsekwencjami pozytywnymi i negatywnymi, jakie temu towarzyszą. Przede wszystkim podlega cykliczności. Od początku procesu transformacji ustrojowej na polskim rynku nieruchomości wystąpiły już dwukrotnie pełne cykle w relacjach popytowo- podażowych. Cykle te miały klasyczne cechy tendencji obserwowanych na rozwiniętych rynkach: dziesięcioletni okres rozwojowo-regresyjny i około dwuletnie, opóźnione przesunięcie tendencji na rynku nieruchomości w stosunku do tendencji ogólnogospodarczych.

Drugim bardzo istotnym zjawiskiem jest strumień funduszy unijnych zasilających przekształcenia, głównie infrastrukturalne i urbanizacyjne naszego kraju. Polska, jak przystoi największemu krajowi naszego regionu, w 2009 roku wysunęła się na czoło krajów wykorzystujących te możliwości. Według statystyki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego liczba złożonych wniosków o dofinansowanie unijne z programu 2007-2013 zbliża się do 100 tysięcy, a łączna kwota dofinansowania to już niemal 220 mld zł.

Jest jednak jeszcze potencjał niedostatecznie wykorzystany w rozwoju naszego kraju (a od lat wykorzystywany w rozwiniętych gospodarkach). Jest to angażowanie kapitału prywatnego do realizacji zadań publicznych, czyli tzw. partnerstwo publiczno-prywatne. Ten sposób realizacji inwestycji i ta forma zaspokajania potrzeb społecznych dotychczas traktowana była w naszym kraju jako sfera niewątpliwie korupcjogenna. Mijający rok przyniósł w tym obszarze pozytywne zmiany.

Po pierwsze, zaczęła obowiązywać nowa, znacznie uproszczona w stosunku do poprzedniej, ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Można już zaobserwować rosnące zainteresowanie wykorzystywaniem możliwości, jakie stwarzają nowe regulacje.

Po drugie, rozpoczęło działalność pozarządowe Centrum Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Centrum zostało powołane (przy znacznym wsparciu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”) przez najpoważniejszych uczestników rynku nieruchomości, z udziałem głównie firm doradczych działających bezpośrednio na rynku nieruchomości lub w jego otoczeniu (PWC, Clifford Chance, Wierzbowski Eversheds, White&Case, Baker & McKenzie, Deloitte, KPMG, Investment Support, REAS), jak też banków (BGK, Pekao SA, Bank DnB Nord, Dexia Kommunalkredit BP S.A., BSJP Legal and Tax Advice), oraz innych podmiotów (np. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Telekomunikacja Polska SA, Europejski Fundusz Leasingowy, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa, Stalexport Autostrady, Warbud SA).

Mimo tak krótkiego okresu Centrum ma już wiele dokonań przede wszystkim w zakresie edukacji i popularyzacji idei partnerstwa publiczno-prywatnego
w naszym kraju (regionalne konferencje i warsztaty dla przedstawicieli samorządów lokalnych, szkolenia dla przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych itd.).

Partnerstwo publiczno-prywatne ma szerokie zastosowanie w dużych projektach infrastrukturalnych. Jednak w naszym kraju bardzo korzystne i pożądane byłoby wykorzystanie tej formuły w realizacji gminnego budownictwa mieszkań na wynajem – jak dotąd najbardziej zaniedbanego segmentu naszego mieszkalnictwa.

Edward Kozłowski
Przewodniczący Rady Fundacji Europejski Instytut Nieruchomości
Źródło: Property Journal - Polska Giełda Nieruchomości nr 12-01/10