„Już dziś musimy dokonać pewnych wyborów tak, aby przyszłym pokoleniom żyło się bezpieczniej. Z jednej strony musimy wprowadzić rozwiązania, które będą wymuszały proekologiczne zachowania po stronie inwestorów, a z drugiej strony gospodarka powinna zaproponować bardziej efektywne metody służące oszczędności energii” - powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński goszczący na Targach BUDMA, które odbyły się w połowie stycznia w Poznaniu. „Jeżeli podniesiemy standardy i normy związane ze sferą oszczędzania energii, polepszeniem warunków technicznych budowli, to korzyści dla przyszłych pokoleń będą istotne” - dodał minister.

Minister podkreślił też problem komfortu życia oraz efektywnego wykorzystania energii z zachowaniem czystego środowiska. Poważnym wyzwaniem dla jednostek badawczych, m. in. takich jak Instytut Techniki Budowlanej, jest ustalenie granic zastosowania surowców z recyklingu, aby nie pogorszyć właściwości produkowanych z nich wyrobów budowlanych. Innym zagadnieniem jest minimalizacja zużycia energii i ograniczenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię w nowo wznoszonych i modernizowanych obiektach.

Kolejny temat, to poszukiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Świadoma promocja budowlanych rozwiązań pro-ekologicznych oraz weryfikowalna ewidencja zagrożeń środowiskowych powinny służyć efektywnemu wykorzystaniu energii i mieć wpływ na czystość środowiska.

Kluczowym zagadnieniem jest projektowanie w dialogu z otoczeniem, Minister Olgierd Dziekoński starał się odpowiedzieć na pytania, czy polityka państwa może służyć promocji innowacyjnego i holistycznego podejścia do środowiska zurbanizowanego:

„Dotychczasowe rządy w swoich działaniach niewiele uwagi poświęcały polityce miejskiej. Była ona rozwiązywana na poziomie lokalnym. Ostatnie lata wskazały na potrzebę funkcjonowania polityki miejskiej państwa. Także w Traktacie Lizbońskim, oprócz pojęcia spójności społecznej i  spójności ekonomicznej, po raz pierwszy pojawiło się pojęcie spójności terytorialnej” - powiedział minister Dziekoński. I dodał: „Kwestia terenów publicznych, przestrzeni otwartej będzie przedmiotem dyskusji, na ile samorząd może być ograniczony standardami urbanistycznymi państwa. W marcu br. rozpocznie pracę Grupa Robocza ds. wypracowania możliwości realizacji polityki miejskiej.

Ministerstwo Infrastruktury jest istotnym partnerem inwestycyjnym dla wielu przedsięwzięć realizowanych w Polsce. W tegorocznym budżecie przewidujemy wydatkowanie około 35 mld zł na projekty inwestycyjne dotyczące głównie budowy dróg i autostrad, modernizacji linii kolejowych, budowy portów morskich, ale także na termomodernizację i remonty budynków mieszkalnych.

Wiele uwagi minister Dziekoński poświęcił problematyce świadectw charakterystyki energetycznej budynków: „1 stycznia 2009 r. jest szczególną datą. Wprowadzenie dyrektywy energetycznej budynków nie tworzy nic nowego. Nakazuje nam tylko ujawnienie ile energii zużywa budynek, który użytkujemy. Kwestia świadectw energetycznych budynków dotyczy nas wszystkich. Musimy mieć świadomość, że decyzje które podejmujemy dziś będą skutkowały przez następne dziesiątki lat, gdyż amortyzacja budynku trwa 50-100 lat. To, co robimy dziś musi budować lepsza jakość naszego życia i otoczenia
w perspektywie dłuższego okresu.

Charakterystyka energetyczna budynku oznacza ilość energii faktycznie zużywanej (lub szacowanej) na zaspokajanie różnych potrzeb związanych ze standardowym użytkowaniem budynku. Bardziej przyjazne środowisku będą budynki wybudowane z materiałów energooszczędnych i w oparciu o metody energooszczędne. Wprowadzenie w życie przepisów dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma za zadanie promować budownictwo energooszczędne i wpływać pozytywnie na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Świadectwo powinno umożliwić nam nie tylko analizowanie poziomów zużycia energii w porównywalnych budynkach, ale także ocenić opłacalność inwestycji termo oszczędnych.

Minister podkreślił też, że wszystkie działania jakie podejmujemy w zakresie budownictwa, m. in. zmiany w Prawie Budowlanym, Ustawie o Zagospodarowaniu Przestrzennym służą kreowaniu nowego rynku budowlanego, budowie nowej świadomości oraz wskazaniu nowego podejścia w dziedzinie budownictwa.


Olgierd Dziekoński
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Źródło: Property Jornal Polska Giełda Nieruchomości 02-03/09