Perełki nie tylko dla inwestorów - strona 30

Karta praw klienta pośrednika

Karta Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami została ustanowiona przez Polską Federację Rynku Nieruchomości i przedstawiona po raz pierwszy w listopadzie 2006.

Do dnia dzisiejszego posiada ją kilkaset biur pośrednictwa. Dlatego warto się zastanowić nad jej przyjęciem. Co wynika z karty praw klienta? Zapisy dają klientowi dodatkową gwarancję, że będzie miał możliwość kontroli nad wykonywaną dla niego pracą. Potwierdzono w niej zasady, które powinny obowiązywać w przypadku każdej transakcji. Znalazł się tam między innymi zapis, że klient ma prawo do otrzymywania wyczerpującej informacji o: pośredniku odpowiedzialnym za wykonanie zadania zawartego w umowie. W “Karcie” zapisano również, iż klient ma zawsze prawo żądać wystawienia faktury za czynności pośrednictwa wynikające z umowy.

Mając na uwadze profesjonalny marketing w biurze pośrednictwa warto uzyskać taki certyfikat, ponieważ klienci na pewno to docenią. Biuro, które chce otrzymać Licencję na posługiwanie się znakiem towarowym "Karta Praw Klienta Pośrednika Nieruchomości" proszona jest o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.pfrn.pl, stanowiącego deklarację woli przyjęcia Karty Praw Klienta. Po krótkiej procedurze sprawdzającej, PFRN prześle Firmie w pliku formatu jpg Kartę Praw Klienta wraz z podpisem Prezydenta PFRN, nazwą Firmy i datą otrzymania Licencji.

Opłaty ponoszone przy transakcjach kupna-sprzedaży

OPŁATY NOTARIALNE
1. Taksa notarialna

Taksa notarialna pozostaje bez zmian:
Jeżeli wartość przedmiotu transakcji (np. mieszkania, domu czy działki) wynosi:
- od 10 do 30 tys. zł – od pierwszych 10 tys. płaci się 310 zł, od nadwyżki 2 %+ 22%VAT;
- od 30 do 60 tys. zł – od pierwszych 30 tys. płaci się 710 zł, a od nadwyżki 1 %+22%VAT;
- od 60 tys. do 1 mln zł – od pierwszych 60 tys. płaci się 1010 zł, a od nadwyżki 0,5%
+22%VAT,
- od 1 mln zł – od pierwszego miliona płaci się 5710 zł, a od nadwyżki 0,25 % + 22%VAT, lecz w sumie nie więcej niż 13 753 zł.

Taksa notarialna jest o połowę niższa w przypadku :
- własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
- umowy zobowiązującej, zawartej pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
- umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
- umowy sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających,
- umowy zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591),
- umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 200 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
- umowy przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
- umowy przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
- ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego na działalność

2. Wypisy nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny
Podpisany Akt notarialny notariusz zachowuje w kancelarii notarialnej, natomiast strony transakcji otrzymują (kupują) wypisy z aktu.
Koszt wypisu wynosi 7,32 zł (z VAT) za każdą rozpoczętą stronę. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 linijek. Jeden wypis liczy od kilku do kilkunastu stron.

Zazwyczaj potrzebnych jest 5 wypisów:
- po jednym dla stron transakcji kupującej i sprzedającej,
- przy mieszkaniu (domu) hipotecznym – jeden wypis do ksiąg wieczystych oraz jeden do starostwa powiatowego,
- jeden do urzędu skarbowego
- przy mieszkaniu (domu) spółdzielczym – jeden wypis do spółdzielni i dodatkowo do ksiąg wieczystych, o ile księga jest prowadzona lub będzie ustanawiana.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH (PCC)
Podatek taki płacimy w przypadku, gdy:
- kupujemy nieruchomości z rynku wtórnego,
- deweloper, od którego kupujemy nieruchomość nie jest płatnikiem podatku VAT .

Wysokość podatku wynosi 2 % od wartości nieruchomości.

OPŁATY SĄDOWE

1. Opłata za wniosek.
U notariusza ponosimy również opłatę za wniosek o założenie księgi wieczystej, a także za wpis do niej swoich praw. Opłata wynosi 200 zł + 22 VAT.

2. Podatek od hipoteki tj. podatek od czynności cywilno-prawnych od ustanowienia hipoteki.
Ten podatek płaci się w przypadku wzięcia przez kupującego kredytu na zakup nieruchomości. Wysokość podatku zależy od kwoty zabezpieczanej wierzytelności.
- na zabezpieczenie wierzytelności istniejących tzw. hipoteka zwykła – podatek płaci się od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1 %,
- na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej tzw. hipoteka kaucyjna – podatek wynosi 19 zł.

3. Założenie księgi wieczystej – 60 zł

4. Od dnia 2 marca 2006 r. –
a) Wpis do księgi wieczystej:
- w przypadku kupna nieruchomości opłata pobierana przy składaniu wniosku o wpis w księdze wieczystej do Działu II nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości wynosi 200 zł
- w przypadkach dziedziczenia przez nowego właściciela lub wejścia w posiadanie
nieruchomości np. po zniesieniu współwłasności opłata wynosi 150 zł
b) koszt wpisu hipoteki na rzecz banku udzielającego kredytu na zakup nieruchomości wynosi 200 zł niezależnie od wysokości kwoty jaka ma być zabezpieczona,
c) opłata za wykreślenie hipoteki wynosi 100 zł
d) opłata stała do wniosku o zabezpieczenie praw i roszczeń wynosi 150 zł


Przepisy nie regulują, która strona transakcji ma wnosić powyższe opłaty, pozostawia decyzję stronom transakcji.

Umowa cywilnoprawna czy akt notarialny ?

Podpisując umowę przedwstępną z deweloperem na budowę mieszkania lub domu, warto zdecydować się na umowę w formie aktu notarialnego, chociaż wiąże się to z dość dużym kosztem.
 Zwykła pisemna umowa cywilnoprawna daje jedynie prawo do dochodzenia odszkodowania finansowego za niedotrzymanie warunków umowy przez dewelopera. Nie można natomiast skutecznie wyegzekwować wykonania umowy, tzn. domagać się przekazania mieszkania, za które klient wniósł opłatę.
Umowa w formie aktu notarialnego i wpis roszczenia do księgi wieczystej nieruchomości, na której powstaje budynek, także lepiej zabezpiecza interesy klienta w przypadku upadłości dewelopera, bowiem nowe prawo upadłościowe przewiduje większą ochronę wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. A takim zabezpieczeniem jest właśnie wpis do księgi wieczystej. Klient może odzyskać wpłacone pieniądze, gdy nastąpi sprzedaż nieruchomości. Również w przypadku, gdy deweloper uchyla się z jakichś powodów od przeniesienia własności lokalu na klienta po zakończeniu inwestycji, klient może doprowadzić do zawarcia końcowej umowy notarialnej na drodze sadowej. Umowa ta będzie miała taką treść, jak notarialna umowa przedwstępna.
(na podstawie: „Rzeczpospolita”, 9.02.04)

Kupno i remont zabytkowej nieruchomości

Kupno zabytkowej nieruchomości od skarbu państwa w drodze przetargu, upoważnia do zapłacenia tylko 50 % ceny uzyskanej w przetargu.
Jednak wykonywanie wszystkich prac remontowych i budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków musi być prowadzone zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego konserwatora zabytków i pod jego nadzorem. Najprostsze nawet prace remontowe, np. malowanie elewacji, wymagają pozwolenia konserwatora, który może nakazać inwestorowi zlecenie przeprowadzenia badań konserwatorskich na jego koszt. Badania takie, i na ich podstawie szczegółowe wytyczne konserwatorskie z programem zagospodarowania, poprzedzają wykonanie wszelkich prac projektowych remontu albo rozbudowy obiektu, potrzebnych do wydania pozwolenia na budowę.
Pozwolenie konserwatora potrzebne jest również na umieszczenie na elewacji szyldu, banneru reklamowego czy tez flagi.
Przedstawiciele wojewódzkiego konserwatora zabytków są upoważnieni do wyrywkowych kontroli na budowie i wstrzymania robót, w przypadku stwierdzenia odstępstw od zatwierdzonych wytycznych. Decyzja wstrzymująca wygasa po dwóch miesiącach, jeżeli w tym czasie inwestor nie otrzyma nakazu rozbiórki lub zalegalizowania wykonanych prac.
Inwestor może zwrócić się do wojewódzkiego konserwatora zabytków o przyznanie dotacji na sfinansowanie części lub całości prac remontowych i budowlanych, w tym na robociznę i zakup materiałów budowlanych. Uzyskanie takiego wsparcia nie jest jednak proste. Wielkość kwoty dotacji każdorazowo ustala generalny konserwator zabytków, a przekazana może być ona przed rozpoczęciem prac, w trakcie lub po ich zakończeniu, na podstawie udokumentowanych wydatków.

W dniu 11 kwietnia b.r. uchwalona została ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jest to pierwsza tego typu ustawa regulująca obrót ziemią rolną w Polsce. Definiuje ona pojęcie gospodarstwa rolnego i samego rolnika. Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa nie może mieć mniejszego obszaru niż 1 ha użytków rolnych i nie więcej niż 300 ha. Natomiast właściciel lub dzierżawca nieruchomości rolnych musi spełniać chociaż jeden z poniższych warunków:

1.prowadzić gospodarstwo rolne osobiście, być za meldowanym w gminie, na terenie której położona jest jedna z jego nieruchomości rolnych, wchodząca w skład gospodarstwa..
2. minimum przez 5 lat do dnia wejścia ustawy prowadzić gospodarstwo rolne;
3. Mieć co najmniej zasadnicze wykształcenie rolnicze lub średnie lub wyższe obojętnie jaki kierunek, warunki te nie muszą być spełnione jednocześnie. Właściciel nieruchomości rolnych nie spełniający powyższych warunków, przed wejściem ustawy w życie nie będzie uznany za rolnika indywidualnego w rozumieniu ustawy, może napotkać przeszkody w nabywaniu nieruchomości rolnych w celu powiększenia dotychczasowego . Warunki te nie dotyczą prawa dziedziczenia.
Pozostałe bardzo ważne informacje znajdziecie Państwo w omawianej wyżej ustawie z 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego - Dz. U. nr 64 poz. 592

Taksa Notarialna

Taksa Notarialna
Ujednolicony tekst rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej, który powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw:
• z 1991 r. nr 33, poz. 146,
• z 1992 r. nr. 21, poz. 89; nr 54, poz. 265,
• z 1994 r. nr 130, poz. 654,
• z 1997 r. nr 47, poz. 313,
• z 2001 r. nr 35, poz 414; nr 115, poz. 1233.
Na podstawie art. 5 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. nr 22, poz. 91, z 1997 r. nr 28, poz. 153, z 1999 r. nr 101, poz. 1178, z 2000 r. nr 48, poz. 551, nr 94, poz. 1037, nr 116, poz. 1216 i nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. nr 63, poz. 635 i nr 98, poz. 1079) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa maksymalne stawki wynagrodzenia przysługującego notariuszom za czynności notarialne (taksa notarialna).
§ 2. 1. Z zastrzeżeniem § 9-16 maksymalna stawka wynagrodzenia zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej.
2. Za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie o podatku od spadków i darowizn albo o podatku od czynności cywilnoprawnych.
3. Podstawą określenia maksymalnej stawki wynagrodzenia jest:
1) przy umowie zamiany - najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy,
2) przy działach - ogólna wartość majątku podlegającego działowi,
3) przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste - wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku - skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn,
4) przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wartość tych rzeczy lub praw, 5) przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu,
6) przy losowaniach nagród - wartość wylosowanych nagród,
7) przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) - wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony - wartość świadczeń za okres 10 lat,
8) przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego wartość przedmiotu czynności określa się według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa - według tej niższej sumy.
§ 3. Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi od wartości:
1) do 5000 zł - 200 zł,
2) powyżej 5000 zł do 15.000 zł - 200 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 5000 zł,
3) powyżej 15.000 zł do 30.000 zł - 500 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 15.000 zł,
4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 800 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30.000 zł,
5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1100 zł + 0,5 proc. od nadwyżki powyżej 60.000 zł,
6) powyżej 1.000.000 zł - 5800 zł + 0,25 proc. od nadwyżki ponad 1.000.000 zł.
§ 4. Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności nie odlicza się obciążeń i bonifikat.
§ 5. Notariusz wymienia na każdym sporządzonym dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia, powołując podstawę prawną.

Rozdział 2
Czynności notarialne
___ Oddział 1___
Akty notarialne

§ 6. Za sporządzenie aktu jako maksymalną stawkę wynagrodzenia przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3, z zastrzeżeniem § 7 i 8.
§ 7. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu,
2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
4) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
5) umowę zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 4, poz. 27 i nr 57, poz. 601),
6) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
7) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
8) ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 1,
9) przebieg licytacji lub przetargu,
10) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej
- maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi połowę stawki przewidzianej w § 3.
§ 8. 1. Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
2) losowanie nagrody,
3) potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym
- maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 1/4 stawki przewidzianej w § 3.
2. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) oświadczenie o przystąpienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
2) oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut
- maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 1/10 stawki przewidzianej w § 3.
§ 9. Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników - 700 zł,
2) umowę majątkową małżeńską - 400 zł,
3) testament - 50 zł,
4) testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 100 zł,
5) odwołanie testamentu - 25 zł,
6) zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenie się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 50 zł,
7) zrzeczenie się własności nieruchomości - 100 zł,
8) pełnomocnictwo - 50 zł,
9) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 20 zł.
§ 10. 1. Maksymalna stawka wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:
1) za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł,
2) za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1200 zł,

3) za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego - 500 zł,
4) za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród - 100 zł,
5) za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie - 100 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc - 20 zł,
6) za sporządzenie innego protokołu - 300 zł.
2. W razie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, maksymalna stawka wynagrodzenia ustalana jest na podstawie § 3.
§ 11. 1. Jeżeli jednym aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z tych czynności ma charakter czynności głównej, a inne mają charakter czynności ubocznych i nie mogą istnieć bez czynności głównej - maksymalna stawka wynagrodzenia za sporządzenie tego aktu jest ustalana według czynności głównej.
2. W razie gdy poszczególne czynności między tymi samymi osobami dotyczą różnych przedmiotów, wartość tych przedmiotów zlicza się, jeżeli dla dokonywanych czynności przewidziana jest ta sama maksymalna stawka wynagrodzenia. Jeżeli dla tych czynności przewidziane są różne maksymalne stawki wynagrodzenia, ustala się je od wartości każdego przedmiotu z osobna.
3. Jeżeli akt obejmuje kilka czynności różnych osób, maksymalne stawki wynagrodzenia ustala się od każdej czynności z osobna.
___Oddział 2___
Wypisy i wyciągi
§ 12. 1. Za sporządzenie wypisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.
2. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.
___Oddział 3 ___
Poświadczenia
§ 13. Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi:
1) za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub nie mogącej pisać:
a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 wynagrodzenia, jakie należałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego,
b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł,
2) za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6 zł,
3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6 zł,
4) za poświadczenie pozostawania przy życiu:
a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 6 zł,
b) w innym celu - 30 zł,
5) za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu - 30 zł.
___Oddział 4 ___
Doręczanie oświadczeń
§ 14. Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 40 zł.
___Oddział 5 ____
Protesty
§ 15. 1. Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:
1) do 100 zł włącznie - do 5 zł,
2) powyżej 100 zł - do 5 zł + 2 proc. od nadwyżki ponad 100 zł.
2. Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, maksymalne wynagrodzenie ustala się w wysokości do połowy wynagrodzenia, jakie przypadałoby za sporządzenie protestu.
___Oddział 6 ___
Inne czynności

§ 16. Za dokonanie czynności notarialnej, nie wymienionej w przepisach poprzedzających, maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 150 zł i jest ustalana w zależności od nakładu pracy notariusza oraz czasu przeznaczonego na tę czynność.
Rozdział 3
Wynagrodzenie w wypadkach szczególnych
§ 17. 1 Jeżeli dokonanie czynności notarialnej wymaga wyjątkowo dużego nakładu pracy i czasu, notariusz może ustalić wynagrodzenie wyższe, lecz nie przekraczające dwukrotnej wysokości maksymalnej stawki wynagrodzenia przewidzianej za daną czynność.
2. Jeżeli notariusz dokonał czynności notarialnej poza lokalem kancelarii notarialnej, może ustalić wynagrodzenie zwiększone o kwotę liczoną za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu, w wysokości:
1) w porze dziennej - do 50 zł,
2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy - do 100 zł.
3. Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.
§ 18. W razie niedojścia do skutku czynności z przyczyn niezależnych od notariusza, wynagrodzenie ustala się w wysokości do jednej trzeciej wynagrodzenia, jakie przypadałoby, gdyby czynność ta została dokonana.
Rozdział 4
Sposób pobierania wynagrodzenia i zwrot innych wydatków
§ 19. Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych pobiera się gotówką lub w formie bezgotówkowej, w sposób przewidziany odrębnymi przepisami.
§ 20. Taksa notarialna nie obejmuje kosztów przejazdu i innych wydatków poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 21. skreślony.
§ 22. (Stanowił, że rozporządzenie wchodzi w życie 22 kwietnia 1991 r.).

źródło: Rzeczpospolita z 22 października 2001

Sprawdź najnowsze oferty w serwisie

Oceń nasz serwis

średnia ocen: 4,5

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka)

| Polityka Cookies