Przez cały czas trwania umowy franczyzodawca jest wyłącznym właścicielem znaku towarowego i marki sieci. Zobowiązuje się do wspierania franczyzobiorcy wiedzą, jak prowadzić biznes. Korzyścią, jaką otrzymuje ze współpracy jest zysk z opłat jakie pobiera od franczyzobiorcy.

Z kolei franczyzobiorca jest właścicielem mienia znajdującego się w jego punkcie typu sklep, biuro albo restauracja. Zatrzymuje  dla siebie zysk z działalności gospodarczej. To na nim spoczywa ciężar finansowania inwestycji. Franczyzobiorca jest zobowiązany prowadzić biznes zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez franczyzodawcę. Franczyza to sektor, który w ostatnim czasie pochłonął ponad 1,1 mld zł na rozwój sieci i nadal bije kolejne rekordy obrotów i inwestycji. Systemy partnerskie podbijają kolejne branże, nawet te, które jeszcze do niedawna były określane nie zdolnymi do rozwoju przez ten typ inwestycji. Obroty firm działających we franczyzie przekroczyły już 72 mld złotych. Przedsiębiorcy wchodzący do sieci franczyzowych w ubiegłym roku zainwestowali w swoje firmy 1,15 mld złotych co oznacza wzrost wydatków o prawie 40% w porównaniu z rokiem 2007.Analitycy są zdania, że rynek jeszcze nie wyczerpał swojego potencjału. Szacują że w tym roku liczba punktów sprzedaży franczyzowej wzrośnie o co najmniej 10%, a jeżeli chodzi o przychody franczyzobiorców, będą one uzależnione od ogólnej koniunktury gospodarczej.

Na koniec 2007 roku 19 tyś franczyzobiorców prowadziło w sumie 22,7 tyś sklepów i punktów usługowych w Polsce. Sieci franczyzowych było 440, z kolei liczbę placówek agencyjnych oszacowano na ponad 17 tysięcy. Prowadziło je 14 tyś agentów w ramach 58 sieci i jest to w porównaniu z latami poprzednimi wzrost o ponad 21%.

Kreowanie wspólnej dla sieci tożsamości marki, opieka centrali nad franczyzobiorcami, która głównie koncentruje się na zapewnieniu cykli szkoleń oraz bieżącego doradztwa przy rozwiązywaniu problemów ułatwia start w biznesie pod znaną marką. Korzyści dla franczyzobiorcy jednak jest znacznie więcej. Franczyzobiorca może korzystać z usług świadczonych przez pracowników operacyjnych franczyzodawcy, których zadaniem jest wspieranie go w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia firmy. Franczyzobiorca korzysta również z działań reklamowych i promocyjnych podejmowanych przez franczyzodawcę organizowanych na skalę krajową. Franczyzobiorca zwykle potrzebuje niższych nakładów finansowych na rozpoczęcie działalności niż gdyby rozpoczynał ją samodzielnie. Kluczowa jest też możliwość zakupu towaru po atrakcyjnej cenie, gdyż franczyzodawca zamawia go zwykle w dużych ilościach i dzięki temu ma silna pozycje negocjacyjną. Dzięki franczyzodawcy franczyzobiorca nie musi mieć specjalistycznej wiedzy, gdyż wszelkie jej braki są niwelowane przez specjalne programy szkoleniowe. Ponadto korzyścią dla franczyzobiorcy jest pomoc na starcie w doborze lokalizacji, wystroju wnętrza, wyposażeniu i logistyce oraz renoma płynąca z  marki, sprawdzony pomysł, know-how wypracowany latami,  większa wiarygodność kredytowa, mniejsze ryzyko przedsięwzięcia oraz innowacyjne produkty opracowywane przez centralę. System franczyzowy nie jest jednak doskonały. Prowadzenie przedsiębiorstwa w ramach sieci franczyzowej niesie za sobą również pewne zagrożenia.

Franczyzobiorca w zamian za bezpieczeństwo  i większe szanse powodzenia swojego przedsięwzięcia płaci utratą częściowej niezależności. Dla każdego bowiem franczyzodawcy przestrzeganie standardów określonych w umowie jest priorytetem, gdyż niesolidny franczyzobiorca szkodzi reputacji nie tylko swojej, ale całej sieci. Franczyzodawca z kolei musi liczyć się z dwoma głównymi zagrożeniami. Z jednej strony niekompetentny franczyzobiorca może narazić markę, znak firmowy i renomę firmy na szwank, z drugiej zaś strony skuteczny i ambitny franczyzobiorca po pewnym czasie może zechcieć uniezależnić się i stworzyć własny konkurencyjny dla sieci biznes.

Idea franchisingu polega na opłacalności współpracy dla obu stron: franczyzodawcy i franczyzobiorcy, co zabezpieczać powinna umowa zawierana pomiędzy stronami. Nie ma bardziej partnerskiego sposobu na ekspansję marki franczyzodawcy z zachowaniem pełnej niezależności i poszanowania odrębności prawnej i finansowej franczyzobiorcy. Przez cały okres trwania umowy franczyzowej strony pozostają prawnie i finansowo niezależnymi przedsiębiorstwami. Istota tego systemu polega na tym, że franczyzodawca nadaje swoim franczyzobiorcom prawo do korzystania z jego koncepcji biznesowej, a także do korzystania ze stałej pomocy, a jednocześnie nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją biznesową. Franczyzodawca jest bowiem właścicielem znaku towarowego i marki sieci. O sukcesie współczesnego biznesu stanowi przede wszystkim dobry pomysł, rozpoznawalna marka oraz sprawdzony know-how. Wszystko to początkujący przedsiębiorca może kupić w pakiecie przystępując do sieci franczyzowej.
Edyta Gajda
Auxilium SAan