Obowiązująca nowelizacja Prawa budowlanego, wprowadzająca do obrotu prawnego i gospodarczego świadectwa charakterystyki energetycznej budynków spowodowała, że w gronie osób szczególnie dbających o efektywność energetyczną oferowanych mieszkań znaleźli się również zarządcy nieruchomości i pośrednicy w obrocie nieruchomościami" - powiedział 26 października br. Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń podczas Wielkopolskiego Seminarium Rynku Zarządzania Nieruchomościami. W spotkaniu uczestniczyło przeszło dwustu administratorów, pośredników i zarządców nieruchomości z terenu Wielkopolski.

Seminarium, będące jedną z form obowiązkowego samodoskonalenia dla osób zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości, w znacznej części nawiązywało do planów legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury dotyczących sektora mieszkaniowego i budowlanego, a także obowiązków wynikających z ostatnio wprowadzonych nowelizacji prawa. Wiceminister P. Styczeń przypomniał, że niestosowanie sankcji za brak świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali, wprowadzanych po 1 stycznia 2009 roku do obrotu nowelizacją ustawy Prawo budowlane, wynika z koncepcji łagodnego i bezkonfliktowego wdrażania rynku do wypełniania nowego obowiązku. Poinformował jednakże, że sytuacja ta w kolejnych latach ulegać będzie stopniowej zmianie, aż do zrównania sposobu egzekwowania wymogu certyfikacji z pozostałymi wymaganiami stawianymi wobec obiektów budowlanych. Poinformował także o toczących się pracach parlamentarnych nad tzw. ustawą o najmie okazjonalnym, której zapisy w sposób znaczący zmienią dotychczasowe relacje pomiędzy osobami fizycznymi zawierającymi umowę najmu lokalu mieszkalnego. Uczestnicy ze swojej strony dopytywali o plany nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także o przyszłość funduszu termomodernizacyjnego i zamierzenia rządu związane ze stymulowaniem u obywateli postaw energooszczędnych.

26.10.2009r., Spotkanie w Urzędzie Miasta Poznania.Wiceminister P. Styczeń spotkał się także z Wiceprezydentem Miasta Poznania - Mirosławem Kruszyńskim oraz przedstawicielami Miejskiego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a także Poznańskiego TBS. Spotkanie, które odbyło się w Urzędzie Miejskim, miało na celu przedyskutowanie założeń przygotowywanej w Ministerstwie Infrastruktury reformy działalności towarzystw budownictwa społecznego, a w jej kontekście doświadczeń, jakie władze Poznania zebrały z dotychczasowej działalności Towarzystw na swoim terenie. Szczególnie istotne były w tym świetle spostrzeżenia związane z okolicznościami dokonanego w Poznaniu połączenia trzech odrębnych Towarzystw w jedną spółkę. Osobną uwagę poświęcono roli banków w przyszłym systemie budownictwa społecznego oraz zakresowi i formie partycypacji własnej najemców. Podczas spotkania poruszona została także sprawa znowelizowanej Ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, w ramach której Wiceprezydent Kruszyński przedstawił zarys Punktowego Systemu Czynszowego, służącego na terenie miasta Poznania pomocą w przyznawaniu pomocy lokalowej jego mieszkańcom. Zwrócona została także uwaga na konieczność zredefiniowania pojęcia mieszkaniowego zasobu gminy, jako że w swym obecnym kształcie nie odpowiada on już wszystkim okolicznościom formalno-prawnym i faktycznym, w których obecnie muszą funkcjonować samorządy lokalne.

Ministerstwo Infrastruktury