W okresie od lipca do września b.r. w Polsce poinformowano o 1 255 planach inwestycyjnych z szeroko pojmowanej branży budowlanej (w tym znaczeniu, do branży budowlanej, zaliczone zostały inwestycje dotyczące: obiektów budowlanych, konstrukcji, drogownictwa, termomodernizacji, robót wodno-kanalizacyjnych, geodezji, geologii, kartografii i zagospodarowania przestrzennego, robót energoelektrycznych, oraz ciepłownictwa i gazu).

Z podsumowania trzeciego kwartału 2009 roku wynika, iż w okresie tym poinformowano o planach inwestycyjnych dotyczących przede wszystkim obiektów budowlanych (55,90% informacji). Na kolejnych miejscach znalazły się plany związane z drogownictwem (19,96% informacji), robotami energoelektrycznymi (11,89% informacji), ciepłownictwem i gazem (5,51% informacji) oraz robotami wodno-kanalizacyjnymi (4,14% informacji).

W okresie od lipca do września b.r. najwięcej planów inwestycyjnych ogłoszono w województwie mazowieckim (261 informacji – 11% inwestycji) oraz dolnośląskim (178 informacji – 8% inwestycji) i wielkopolskim (175 informacji – 8% inwestycji). Natomiast najmniej inwestycji zaplanowano w województwie opolskim (93 informacje – 4% inwestycji). Szczegółowe zestawienie rodzaju inwestycji z rozbiciem na poszczególne województwa znajduje się poniżej. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż niektóre z zaplanowanych inwestycji są na tyle rozbudowane, że ich realizacja wykracza poza jedno województwo. W szczególności dotyczy to branży drogownictwa.

Województwo inwestycji – liczba ogłoszonych inwestycji

mazowieckie 11 %
dolnośląskie 8 %
wielkopolskie 8 %
śląskie 7 %
pomorskie 7 %
kujawsko-pomorskie 7 %
podkarpackie 6 %
małopolskie 6 %
zachodniopomorskie 6 %
świętokrzyskie 5 %
lubelskie 5 %
lubuskie 5 %
warmińsko-mazurskie 5 %
podlaskie 5 %
łódzkie 5 %
opolskie 4 %

Ze zgromadzonych danych wynika, że dwa województwa (mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie) nie tylko zaplanowały rozpoczęcie największej liczby inwestycji budowlanych, ale również przodują, jeżeli chodzi o inwestycje w podbranży budowlana – obiekty. Dlatego też analizie podane zostały największe miasta tychże województw.

Warszawa – to miasto, w którym, w trzecim kwartale b.r. zaplanowano rozpoczęcie największej liczby inwestycji o charakterze użyteczności publicznej (33 inwestycje). Wśród nich wymienić należy budowę stadionu żużlowego, budowę Muzeum Ochoty, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, budowę Szpitala Południowego na Ursynowie oraz remonty szpitali i przebudowy dworców kolejowych. Ponadto w Warszawie ogłoszono plany 11 inwestycji mieszkaniowych. Poniżej szczegółowe dane dotyczące rodzajów obiektów, jakie zaplanowano wybudować w Warszawie.

Rodzaj obiektu – Liczba inwestycji

użyteczności publicznej 33
apartamenty / osiedla mieszkaniowe 11
handlowo-usługowe 9
biurowce 7
przemysłowe 7

Poznań – w trzecim kwartale 2009 roku w mieście tym głównie informowano o planach inwestycyjnych budowy obiektów użyteczności publicznej – 18 inwestycji. Między innymi, poinformowano o planach budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń, remontach w ponad 150 placówkach oświatowych, budowie hoteli oraz budowie kolejnych centrów medycznych LUX MED. Zaplanowano również 10 inwestycji o charakterze mieszkaniowym. Poniżej szczegółowe dane dotyczące rodzajów obiektów, jakie zaplanowano wybudować w Poznaniu.

Rodzaj obiektu – liczba inwestycji

użyteczności publicznej 18
apartamenty / osiedla mieszkaniowe 10
przemysłowe 2
handlowo – usługowe 5
biurowce 4

Wrocław – od lipca do września 2009 roku w mieście tym głównie informowano o planach inwestycyjnych budowy obiektów użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, obiekty sportowe) – 12 inwestycji. Wśród nich wymienić należy budowę szpitala na 500 łóżek, budowę nowej kliniki onkologii i hematologii dziecięcej oraz remont Dworca Głównego. Zaplanowano również 4 inwestycje o charakterze handlowo-usługowym. Poniżej szczegółowe dane dotyczące rodzajów obiektów, jakie zaplanowano wybudować we Wrocławiu.

Rodzaj obiektu – liczba inwestycji

użyteczności publicznej 12
handlowo – usługowe 4
przemysłowe 3
biurowce 3
apartamenty / osiedla mieszkaniowe 2

W branży drogownictwo, w trzecim kwartale 2009 roku najwięcej inwestycji zaplanowano w województwie mazowieckim (64 inwestycje), a najmniej w województwie opolskim (14 inwestycji) . Z analizy informacji wynika, że najwięcej planów inwestycyjnych od lipca do września 2009 roku ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która w całym kraju poinformowała o 27 zamierzeniach. Szczegółowe zestawienie liczby zaplanowanych inwestycji drogowych z rozbiciem na poszczególne województwa znajduje się w tabeli poniżej.

Województwo inwestycji – liczba ogłoszonych inwestycji

mazowieckie 64
dolnośląskie 38
podkarpackie 33
pomorskie 29
śląskie 29
świętokrzyskie 29
małopolskie 28
wielkopolskie 28
kujawsko – pomorskie 26
lubuskie 26
lubelskie 25
zachodniopomorskie 23
łódzkie 22
warmińsko-mazurskie 22
podlaskie 17
opolskie 14

Raport dotyczący inwestycji budowlanych w Polsce powstał na podstawie informacji pozyskanych ze źródeł internetowych oraz z prasy

Źródło: TAI Sp. z o.o.