W zorganizowanym z inicjatywy ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka spotkaniu uczestniczyły delegacje z krajów Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej.
Urbanizacja jest kluczem do osiągnięcia spójności terytorialnej zarówno wewnątrz UE, jak i z krajami z nią sąsiadującymi. Uznanie tych spraw za priorytet powinno znaleźć odbicie w polityce regionalnej oraz w pokrewnych inicjatywach sąsiedzkich, takich jak Partnerstwo Wschodnie – powiedział przewodniczący spotkania, wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński.

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, na zakończenie obrad Rada Doradcza przyjęła następujące oświadczenia, dotyczące kwestii związanych z:

1. Finansowaniem mieszkalnictwa (w obliczu kryzysu na światowym rynku finansowym, który dotknął także sektor mieszkaniowy, Rada rekomenduje, by kraje regionu dostosowały swoje działania dotyczące finansowania mieszkalnictwa i opracowały programy umożliwiające dostęp do zasobów mieszkaniowych osobom nisko i średnio uposażonym, poprzez formułę mieszkań na wynajem).

2. Inicjatywami regionalnymi oraz ich wpływem na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych i dostępem do zasobów mieszkaniowych (strony stoją m.in. na stanowisku, że jedną z kluczowych inicjatyw UE skierowanych do krajów Europy Wschodniej powinny być działania mające na celu wzrost ich potencjału radzenia sobie z wyzwaniami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych oraz zapewnienia dostępnych zasobów mieszkaniowych; jednym z zadań ONZ-HABITAT powinno być dążenie do uwzględnienia tych kwestii w inicjatywach realizowanych przez UE oraz wypracowania wspólnych stanowisk krajów regionu).

3. Spójnością terytorialną w kontekście inicjatyw sąsiedzkich i regionalnych UE (strony zgadzają się, że specyfika obszaru/terytorium wpływa na zróżnicowanie ich potrzeb i możliwości rozwoju, w tym rozwoju sieci i struktur osadniczych; to zróżnicowanie powinno być brane pod uwagę przy kreowaniu polityk względem danego obszaru; wskazuje się przy tym na konieczność włączenia do działań Biura w Warszawie rozwoju ponadnarodowej typologii oraz wyznaczenia zagadnień funkcjonalnych i problemowych, które stanowić będą podstawę do opracowania zaleceń, co do szczegółowej aktywności w tej dziedzinie, w tym również działań popieranych i realizowanych przez kraje UE).

4. Aktywnością europejską w kontekście zrównoważonego rozwoju miast opartego na założeniach Karty Lipskiej
(strony podkreślają, że zrównoważony rozwój i zarządzanie ośrodkami miejskimi w naszym regionie powinno uwzględniać zarówno rozwój gospodarczy i społeczny, jak i ich dziedzictwo kulturowe i historyczne; w związku z tym, strony opowiadają się za wdrożeniem w życie założeń Karty Lipskiej, w ramach tworzenia zintegrowanej polityki miejskiej UE; zdaniem stron, przyszła działalność Biura w Warszawie powinna pozostawać w zgodzie z przesłaniem Karty Lipskiej i działaniami w ramach Reference Frameworks i obejmować m.in. informowanie na temat obecnych wyzwań w dziedzinie polityki miejskiej, stymulowanie rozwoju sieci powiązań między miastami regionu oraz umożliwiać wymianę informacji na tematy związane z ośrodkami miejskimi).

Warszawskie Biuro ONZ-HABITAT powstało w 2006 r. jako pierwsza tego typu instytucja w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w Warszawie 24-25 lutego 2007 r. 
 

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury