Dużo pracy. Za mało audytorów

Na Śląsku rocznie przeprowadza się kilkaset tysięcy transakcji związanych z obrotem nieruchomości. Od stycznia 2009 roku, każda z takich nieruchomości, kupowana lub wynajmowana musi posiadać własny certyfikat energetyczny, określający m.in. wartość rocznego zapotrzebowania na energię potrzebą do ogrzania domu, czy ilość energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody, działania klimatyzacji czy wentylacji. Cel?  Szukanie oszczędności energii w całej Unii i poprawa gospodarowania jej zasobami.

Problem w tym, że na Śląsku wciąż brakuje audytorów z uprawnieniami, którzy mogą wydawać takie świadectwa. W Katowicach są to zaledwie 4 osoby, podobnie w Gliwicach – czytamy w serwisie skupiających audytorów – energetyczni.pl. Ile jest naprawdę? Trudno oszacować, bo nie każda osoba z uprawnieniami dopisuje się do internetowej bazy audytorów.

Prowadzony przez nas kurs, który przygotuje osoby zainteresowane zawodem audytora energetycznego ma pośrednio za zadanie zwiększyć liczbę osób z uprawnieniami do wydawania świadectw energetycznych w województwie śląskim. Obecna liczba jest zdecydowanie za mała w porównaniu do ilości transakcji na rynku nieruchomości – mówi Mateusz Ślezioński z Centrum Szkoleniowego „Structura”.

Uprawnienia audytora warte ok. 3 tys.

Jak zapewniają przedstawiciele Structury, chętnych na bezpłatne szkolenie nie brakuje. Powód? Do tej pory każdy musiał sfinansować szkolenie z własnej kieszeni, licząc się z wydatkiem nawet 1800 zł.  Dodatkowo, dzięki unijnej dotacji przyszli audytorzy będą mieli pokryty, zarówno koszt samego szkolenia, jak również egzaminu w Ministerstwie Infrastruktury. Dziś jest to koszt 1450 zł – Szkolenie, które przygotowuje do egzaminu w Ministerstwie Infrastruktury jest konieczne dla każdego, kto chce wykonywać zawód certyfikatora. Samo szkolenie adresowane jest w dużej mierze do osób związanych z budownictwem i architekturą, przede wszystkim do osób z wyższym wykształceniem – mówi Ślezioński.

Podczas 50 godzin zajęć przyszli audytorzy poznają zarówno zagadnienia teoretyczne związane z charakterystyką energetyczną budynków, jak również odbędą 8 godzinne ćwiczenia praktyczne. Nowością w kursie przygotowanym przez Structurę ma być szkolenie ze specjalistycznego programu komputerowego do wydawania świadectw energetycznych.

 –  To jak wygląda takie szkolenie, ile powinno trwać i jak być podzielone określa dokładnie ustawa – mówi Ślezioński. – Podczas ćwiczeń uczestnicy kursu dowiedzą się m.in., jak ocenić stan ochrony cieplej budynku, poznają sposoby oceny systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą  wodę, systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej – wyjaśnia Ślezioński.

Pierwszy etap – szkolenie. Drugi - egzamin

Projekt szkoleniowy realizowany w Structurze ze środków unijnych ma tylko przygotować przyszłych audytorów do egzaminu. To czy uczestnik kursu nim zostanie, zależy od niego. – Samo szkolenie nie wystarczy żeby zostać pełnoprawnym audytorem. Konieczne jest także zdanie egzaminu w Ministerstwie Infrastruktury. Tylko osoba ze zdanym egzaminem ma uprawnienia do wydawania świadectw energetycznych budynków – podsumowuje Ślezioński.

Projekt „Audytor energetyczny – zawód z przyszłością” finansowany jest w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Chętni na szkolenie mogą zgłaszać się kontaktując się bezpośrednio z Centrum Szkoleniowym „Structura”.

Informacje dodatkowe:

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (pot. certyfikat energetyczny) - termin oraz zawód certyfikator energetyczny wprowadzone zostały w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r. jako wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięć. Metodologię obliczania świadectw wprowadza Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r.. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat. Nie należy mylić sprawdzenia charakterystyki energetycznej budynku z audytem energetycznym, który wynika z odmiennych aktów prawnych i stosuje się w nim odmienną metodologię i jest używany dla potrzeb termomodernizacji.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
• ukończyła, co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
• nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych lub za przestępstwa skarbowe;
• posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, lub odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. [Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007,  Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373]

www.structura.pl

gk