W poniedziałkowym oświadczeniu Komitet Stabilności Finansowej poinformował, iż rynek nieruchomości jest w wysokiej fazie aktywności, która nie generowała dotąd nadmiernych napięć. Zdaniem Komitetu należy monitorować rynek nieruchomości mieszkaniowych z punktu widzenia źródeł ryzyka systemowego.


W oświadczeniu wydanym po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego stwierdzona, iż KSF zapoznał się z podsumowaniem analiz dotyczących bieżących zjawisk i tendencji panujących na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych.

-Ocenił, że rynek jest w fazie wysokiej aktywności. Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć, a wzrostowi popytu towarzyszyły niewielkie wzrosty cen mieszkań, związane w części ze zwiększeniem kosztów produkcji. Popyt kształtowany jest przede wszystkim przez nabywców mieszkań zaspokajających własne potrzeby, niemniej istotna jest także skala zakupów w celach inwestycyjnych - zauważył KSF.

-Nie występują natomiast praktycznie zakupy o charakterze spekulacyjnym. Dynamika podaży nadal nadąża za rosnącym popytem, aczkolwiek widoczne są pewne napięcia, które wynikać mogą z barier podażowych i rosnących kosztów produkcji. Komitet uznał, że wskazane jest dalsze ścisłe monitorowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych z punktu widzenia źródeł ryzyka systemowego - zaznaczono.

Tematem obrad Komitetu była również kwestia rozwoju rynku listów zastawnych w Polsce.

Z oświadczenia wynika, że Komitet na podstawie swoich obowiązków ustawowych, podjął uchwałę ws. Rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania tzw. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc., a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów zgodził się z rekomendacją i oznajmił, żę nie ma potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym obszarze.

Z objaśnień NBP wynika, że, bufor antycykliczny jest instrumentem makroostrożnościowym, który ma na celu złagodzenie cyklicznych wahań poziomu kredytu w gospodarce i ich konsekwencji. W fazie wzrostowej cyklu finansowego, gdy poziom akcji kredytowej nadmiernie rośnie, nałożenie bufora antycyklicznego w postaci dodatkowego wymogu kapitałowego ma dwa cele.

Po pierwsze ograniczenie narastania nierównowagi w systemie bankowym w postaci nadmiernej akcji kredytowej – co prowadziłoby do dalszego wzrostu czego konsekwencją było by powstanie istotnej nierównowagi na rynku finansowanych przez nie aktywów, zwiększając prawdopodobieństwo powstania kryzysu finansowego. Po drugie "wzmocnienie odporności banków na załamanie cyklu kredytowego poprzez zwiększenie bazy kapitałowej banków, przez co w okresie spadku koniunktury i strat kredytowych banki nie byłyby zmuszone do istotnego ograniczenia kredytowania gospodarki, co z kolei ułatwiłoby wyjście gospodarki z recesji".


Jednakże w fazie spadkowej cyklu finansowego możliwe jest obniżenie, ustanowionego wcześniej, poziomu bufora antycyklicznego, ma to na calu zapobieganie nadmiernemu ograniczeniu dynamiki akcji kredytowej.


Komitet zapoznał się z przygotowywanym przez NBP co sześć miesięcy „Raportem o Stabilności Systemu Finansowego”. KSF zgodził się z przedstawionymi tam wnioskami, że polski system finansowy jest coraz bardziej stabilny a poziom ryzyka, w stosunku do danych sprzed pół roku, obniżył się.

"Potwierdzają to najważniejsze wskaźniki obrazujące sytuację systemu bankowego dotyczące ryzyka kredytowego, płynności i wyposażenia w kapitał. W ostatnim okresie kształtują się one na historycznie korzystnych - z punktu widzenia stabilności finansowej - poziomach. Komitet popiera również kierunkowo rekomendacje sformułowane w Raporcie" - ogłoszono w komunikacie.

Następne posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zostało zaplanowane na wrzesień 2018 r.