Wysokość hal wynosi od 5,5 do 7,5 m.

Nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy -zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość
zabudowy -IV kondygnacje nadziemne, nie więcej niż
15,0 m od poziomu terenu,
c) zakaz zwiększania powierzchni użytkowej funkcji mieszkaniowej,
d) dachy płaskie,
e) nakaz zachowania minimum 20% powierzchni działki jako powierzchni
biologicznie czynnej,
f) minimalny wskaźnik miejsc postojowych: 1 miejsce postojowe / 30m2 powierzchni
użytkowej usług i 1 miejsce postojowe/ 10 zatrudnionych;
Przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi,
b) dopuszczalne: produkcja, składy, magazyny, obiekty i urządzenia infrastruktury
technicznej, zieleń, obiekty małej architektury, drogi wewnętrzne, parkingi;

Cena – 8 mln PLN netto

Więcej informacji - Nieruchomość komercyjna do sprzedaży za 8 mln PLN

Małgorzata Cnotek   WGN Toruń