Zgodnie z uchwałą Nr XVI/483/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Słowackiego - odcinek dolny w mieście Gdańsku.

Oferowana działka przeznaczona jest pod zabudowę: wszelkich formatów budownictwa mieszkaniowego, strefy mieszanej usługowo - mieszkaniowa zawierająca strefy 23 i 33 usługi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostojących itd., w ustalonych planem proporcjach pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową, usług administracji publicznej, usług handlu detalicznego, usług kultury, usług zdrowia i opieki społecznej, usług oświaty, usługi nauki, usług gastronomii, usług łączności, usług sportu, usług turystyki i wczasów, usługi rzemiosła (poza zakładami obsługi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingu i garażowiska kubaturoweg, biura instytucji komercyjnych, banku, mariny, miejsca kultu religijnego, małej hurtowni o wielkości przewozów nie przekraczającej przewozów związanych z handlem detalicznym, ogrodu zoologicznego i miejsca pokazu zwierząt, innych usług na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powyżej lub o analogicznym stopniu uciążliwości, urządzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obsługi obiektów wymienionych powyżej.

Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością usługową, strefą produkcyjno-usługowo-składowa
Jest to strefa umożliwiająca wszelką działalność komercyjną pod warunkiem, że dana produkcja i zastosowane technologie uniemożliwiają powstanie zagrożeń dla środowiska i życia ludności, nawet w przypadku awarii, poza: przemysłem chemicznym, metalurgicznym, wydobywczym, przemysłem wymagającym składowania dużych ilości materiałów w stanie sypkim pod gołym niebem, produkcją o znacznej skali uciążliwości wynikającej z wielkości produkcji, przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeń oraz ilości odpadów poprodukcyjnych.

Dopuszcza się strefę 33 z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej, szpitali i domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, składy (poza nieobudowanymi składami materiałów sypkich), hurtownie, małe zakłady produkcyjne, drobną wytwórczość, przemysł elektroniczny, produkcję urządzeń elektrycznych i mechanicznych (poza produkcją środków produkcji i pojazdów), porty żeglugi pasażerskiej, produkcję nieuciążliwą, produkcję spożywczą (poza wielkimi zakładami mięsnymi i przetwórstwem ryb), azyle dla zwierząt, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny składowania samochodów osobowych i samochodów ciężarowych.Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością komercyjną.

Cena ofertowa nieruchomości: 50 400 000
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI, POŚREDNIK WYNAGRADZANY JEST PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.

WGN Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 51
Wiesława Chomicka
tel. 603-70-55-85