I. Przepisy ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na umożliwianiu Użytkownikom odpłatnego umieszczania ogłoszeń w serwisie internetowym www.wgn.pl. (Portal).

2. Serwis prowadzony jest przez Wrocławską Giełdę Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 22, NIP: 8970008012, REGON: 931528453, będącą twórcą oraz właścicielem praw do Portalu, uprawnioną do dysponowania jego zasobami (WGN)

3. Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy

Wrocławska Giełda Nieruchomości

50-079 Wrocław, ul. Ruska 22, e-mail – sekretariat@wgn.pl

 

II. Definicje.

1. Portal – stworzona przez WGN informacyjna platforma internetowa podłączona do sieci Internet i figurująca w tej sieci pod adresem internetowym www.wgn.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych i narzędzi oraz pobieranie informacji, materiałów udostępnianych przez WGN i jej Partnerów za jej pośrednictwem.

2. Partner – podmiot współpracujący z WGN;

3. Usługi informacyjne – usługi polegające na udostępnianiu treści zawartych w Portalu na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL – dotyczy wszystkich stron Portalu);

5. Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji w Portalu materiałów reklamowych Partnerów;

6. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna, które uzyskały dostęp do usług oferowanych przez Portal.

 

III. Techniczne warunki korzystania z Portalu.

1. Dostęp do części zasobów Portalu określanej jako Usługi informacyjne nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie Portalu

2. W celu skorzystania z usług świadczonych przez WGN za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić:

urządzenie komputerowe o wymaganych minimalnych parametrach technicznych (hardware);

 dostęp do sieci Internet;

przeglądarkę internetową z funkcją obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, Java Script, Java, Flash oraz cookies, zapewniającą możliwość wyświetlania na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;

ewentualne inne niezbędne oprogramowanie umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Portalu

3. WGN zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości świadczonych usług.

 

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki WGN.

1. WGN zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Usług informacyjnych na czas nieoznaczony.

2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym  prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3. Zakazane jest zamieszczanie na stronach Portalu przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszających powszechnie aprobowane zasady moralne lub wulgarne.

4. Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w integralność Portalu lub jego modyfikowanie, w tym w szczególności dodawanie, usuwanie bądź poprawianie treści zawartych w Portalu przeznaczonych wyłącznie do odczytu, lub inne działania, które mogłyby wpłynąć na wygląd Portalu.

5. WGN zobowiązuje się powiadomić Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej likwidacji Portalu lub jego części. Powiadomienie następuje poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronach Portalu.

 

V. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Warunkiem korzystania z Portalu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed uzyskaniem dostępu do dodawania ogłoszeń na portal, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że, wyraża zgodę na przetwarzanie przez WGN danych osobowych.

2. Ceny usług świadczonych przez Portal są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

3. WGN zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach usług świadczonych przez Portal. Ewentualne zmiany cen obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Portalu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.

 

VI. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

1. Zamieszczanie ogłoszeń na Portalu następuje za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamieszczanie ogłoszeń na Portalu jest odpłatne. Zapłata następuje poprzez realizację płatności SMS lub poprzez wykupienie abonamentu.

3. W przypadku płatności SMS, wynagrodzenia płatne jest z góry i jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dostępu do Serwisu oraz możliwości zamieszczenia ogłoszenia.

4. Przy realizacji płatności SMS:

Czas emisji ogłoszenia standardowego wynosi 90 dni oraz kosztuje 11,07 zł brutto,
natomiast ogłoszenie promowane na 14 dni kosztuje 30,75 zł brutto.

a. Standardowe ogłoszenie - sms na nr 7355 - 9 zł (+ 23% z VAT)

b. Ogłoszenie promowane - sms na nr 91955 - 25 zł (+ 23% z VAT)

Usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów - dostawca usługi SMS dla naszego portalu współpracuje z operatorami: Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych Operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.).

Przy wykupieniu abonamentu cennik przedstawia się następująco:

Pakiet 50 ogłoszeń ważny 90 dni w cenie 30,00 netto (brutto z VAT 36,90 zł)
Pakiet 100 ogłoszeń ważny 90 dni w cenie 40,00 netto (brutto z VAT 49,20 zł)
Pakiet 250 ogłoszeń ważny 90 dni w cenie 55,00 netto (brutto z VAT 67,65 zł)
Pakiet powyżej 250 ogłoszeń ważny 90 dni w cenie 75,00 netto (brutto z VAT 92,25 zł)

5. Ogłoszenie dodane w Portalu staje się  widoczne dla pozostałych Użytkowników portalu wgn.pl pod warunkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie ogłoszenia oraz po wpłynięciu wynagrodzenia na rachunek bankowy  WGN.

6. Ogłoszenia są umieszczane i utrzymywane na Portalu przez okres min. 90 dni, w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji. Okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym liczony jest od dnia, w którym ogłoszenie stanie się widoczne dla Użytkowników.

7. Treść danego ogłoszenia powinna być prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, zwyczajami, a także normami moralno – etycznymi. W szczególności treść ogłoszenia nie może naruszać praw osób trzecich, w tym osób odwiedzających serwisy prowadzone przez WGN oraz serwisy partnerskie.

8. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

9. Zabronione jest umieszczanie w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu, którego dotyczy ogłoszenie.

10. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek linków kierujących do materiałów video, które nie prezentują bezpośrednio danego przedmiotu, którego dotyczy ogłoszenie. W szczególności zabrania się umieszczania linków do stron, na których znajdują się materiały promocyjne użytkownika, producenta lub sprzedawcy.

11. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników wszelkich  działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych.

12. Zabronione jest umieszczanie w treści ogłoszeń drobnych oraz na zdjęciach, reklamy innych serwisów www. Adresy takie będą usuwane z treści ogłoszeń.

13. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do dystrybucji przedmiotów i materiałów objętych ochroną polskich i międzynarodowych praw autorskich oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, materiałów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

14. WGN ma prawo usunąć z Portalu ogłoszenie, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę, jak również, co do treści, którego osoby trzecie zgłoszą jakiekolwiek zastrzeżenia, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika.

15. Niezależnie od postanowień punktu powyżej, WGN ma prawo, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika (na mail przez niego podany podczas rejestracji na niniejszym serwisie), do usunięcia ogłoszenia lub jego części w przypadku, gdy treść takiego ogłoszenia lub dołączony do niego materiał zdjęciowy narusza niniejszy regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

16. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad regulaminu WGN wezwie Użytkownika (na mail przez niego podany podczas rejestracji na niniejszym serwisie) do usunięcia naruszenia wyznaczając mu w tym celu stosowny termin, po bezskutecznym upływie terminu WGN będzie uprawniony do zablokowania konta tego Użytkownika.

 

VII. Odpowiedzialność WGN za korzystanie przez Użytkownika z Portalu.

1. Treści udostępniane za pośrednictwem Portalu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz mają charakter informacyjny.

2. Poprzez skorzystanie z narzędzi zamieszczonych na Portalu nie dochodzi do zawarcia umowy z WGN lub innym dostawcą tych usług.

 

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną na adres sekretariat@wgn.pl

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Po rozpatrzeniu reklamacji WGN wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (dotyczy umów konsumenckich)

1. Użytkownik będący Konsumentem, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od tej umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwać Użytkownikowi w przypadku, jeżeli Użytkownik wyraźnie zgodzi się na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będąc poinformowany przez WGN o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia oraz informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Portalowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres:


Wrocławska Giełda Nieruchomości, 50-079 Wrocław, ul. Ruska 22 lub wysłane w formie elektronicznej na adres sekretariat@wgn.pl

 

5. WGN niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem proporcjonalnie odliczonej kwoty przypadającej na już zrealizowany czas emisji ogłoszenia.

 

6. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
Niżej podpisany .................................................... informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w portalu www.wgn.pl
Data zawarcia umowy to....................................................................................................,

Imię i nazwisko....................................................................................................................
Adres...................................................................................................................................
Nr telefonu...........................................................................................................................
Email....................................................................................................................................
Data.....................................................................................................................................

Podpis....................................................

 

X. Ochrona danych osobowych.

1. Przez skorzystanie z mechanizmów narzędzi umieszczonych na Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach prowadzenia przez WGN, działalności promowania nieruchomości na portalu,

2. Administratorem danych, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, jest WGN, z którym skontaktował się Użytkownik.

 

VIII. Prawa autorskie.

1. Narzędzia umożliwiające świadczenie Usług Informacyjnych, a także wszelkie materiały udostępniane za pośrednictwem Portalu, w szczególności takie jak teksty, zdjęcia, grafika, materiały audio i video, a także przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przede wszystkim zgodnie z przepisami prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej;

2. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do wykorzystywania treści dostępnych w Portalu, w tym w szczególności narzędzi i materiałów, o których mowa w ust.1 wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z korzystaniem z Portalu, w zakresie własnego użytku osobistego.
3. WGN nie ustanawia na rzecz Użytkownika jakiegokolwiek prawa do kopiowania, utrwalania, zmiany treści lub formy, rozpowszechniania, czerpania pożytków z jakichkolwiek treści zamieszczonych w Portalu.

 

IX. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin dostępny jest na Portalu wgn.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

2. WGN  zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od momentu udostępnienia w Portalu zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem że korzystanie przez Użytkownika z Usług aktywowanych przed wejściem w życie zmian odbywać się będzie na warunkach dotychczasowych.

3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu licząc od chwili wejścia w życie zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o zmianach oraz o możliwości ich akceptacji.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WGN a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

5. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WGN a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę WGN.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

8. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

Wrocławska Giełda Nieruchomości

ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław