I. PRZEPISY OGÓLNE.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na umożliwianiu Użytkownikom odpłatnego umieszczania ogłoszeń w serwisie internetowym www.wgn.pl. (Portal) oraz zasady przeglądania Portalu.

2. Serwis prowadzony jest przez WGN- Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą: 50-079 Wrocław,  ul. Ruska 22, NIP: 8971008037; REGON 930469783, będącą właścicielem praw do Portalu, uprawnioną do dysponowania jego zasobami (WGN)

3. Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy

WGN- Nieruchomości sp. z o.o.

50-079 Wrocław, ul. Ruska 22, e-mail – sekretariat@wgn.pl

 

II. DEFINICJE.

1. Portal – stworzona przez WGN informacyjna platforma internetowa podłączona do sieci Internet i figurująca w tej sieci pod adresem internetowym www.wgn.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych i narzędzi oraz pobieranie informacji, materiałów udostępnianych przez WGN i jej Partnerów za jej pośrednictwem.

2. Partner – podmiot współpracujący z WGN w ramach zawartych umów o współpracy gospodarczej oraz Wrocławska Giełda Nieruchomości Leszek Michniak z siedzibą: 50-079 Wrocław, ul. Ruska 22, REGON: 931528453, NIP: 8970008012;;

3. Usługi informacyjne – usługi polegające na udostępnianiu treści zawartych w Portalu na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL – dotyczy wszystkich stron Portalu);

4. Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji w Portalu materiałów reklamowych Partnerów;

5. Ogłoszenie - publikowane na Portalu ogłoszenie dotyczące kupna, sprzedaży, najmu lub wynajmu nieruchomości.

6. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna, lub Partner, które uzyskały dostęp do usług oferowanych przez Portal.

7. Konsument - w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Konto - konto założone przez Użytkownika w Portalu umożliwiające korzystanie z określonych funkcjonalności Portalu.
 

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU.

1. Dostęp do części zasobów Portalu określanej jako Usługi informacyjne nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie Portalu

2. W celu skorzystania z usług świadczonych przez WGN za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić:

- urządzenie komputerowe o wymaganych minimalnych parametrach technicznych (hardware);

- dostęp do sieci Internet;

- przeglądarkę internetową z funkcją obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, Java Script, Java, Flash oraz cookies, zapewniającą możliwość wyświetlania na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;

- ewentualne inne niezbędne oprogramowanie umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Portalu

3. WGN zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości świadczonych usług.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI WGN.

1. WGN zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Usług informacyjnych na czas nieoznaczony.

2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym  prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3. Zakazane jest zamieszczanie na stronach Portalu przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, wulgarnych, naruszających prawa osób trzecich oraz powszechnie aprobowane zasady moralne.

4. Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w integralność Portalu lub jego modyfikowanie, w tym w szczególności dodawanie, usuwanie bądź poprawianie treści zawartych w Portalu przeznaczonych wyłącznie do odczytu, lub inne działania, które mogłyby wpłynąć na wygląd Portalu.

5. WGN zobowiązuje się powiadomić Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej likwidacji Portalu lub jego części. Powiadomienie następuje poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronach Portalu.

 

V. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Warunkiem korzystania z Portalu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.

2. Użytkownik przed uzyskaniem dostępu do dodawania ogłoszeń na portal, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że, wyraża zgodę na przetwarzanie przez WGN danych osobowych.

3. Ceny usług świadczonych przez Portal są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

4. WGN zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach usług świadczonych przez Portal. Ewentualne zmiany cen obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Portalu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.

 

VI. FORMY I ZASADY PŁATNOŚCI ZA PUBLIKACJĘ

1. Zamieszczanie Ogłoszeń na Portalu następuje za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamieszczanie Ogłoszeń na Portalu jest odpłatne. Zapłata następuje poprzez realizację płatności: 

a) Ogłoszenie jednorazowe - SMS, karta lub przelew,

b) Poprzez wykupienie Abonamentu - karta lub przelew;

Akceptantem płatności jest Partner WGN: Wrocławska Giełda Nieruchomości Leszek Michniak z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruska 22, REGON: 931528453, NIP: 8970008012.

3. W przypadku płatności kartą lub przelewem zamieszczanie ogłoszeń na Portalu jest czasowo niedostępne dla klientów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

A. Ogłoszenia jednorazowe:

4. W przypadku płatności SMS, wynagrodzenie płatne jest z góry i jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dostępu do Portalu oraz możliwości zamieszczenia ogłoszenia.

5. Przy realizacji płatności SMS czas emisji i koszt wynosi:

a) Ogłoszenie standardowe - 90 dni oraz kosztuje 11,07 zł brutto,

b) Ogłoszenie promowane - 14 dni kosztuje 30,75 zł brutto.

6. Aby wykupić ogłoszenie należy wysłać:

a) Standardowe ogłoszenie - sms na nr 7355 - 9 zł (+ 23% z VAT);

b) Ogłoszenie promowane - sms na nr 91955 - 25 zł (+ 23% z VAT);

7. Usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów - dostawca usługi SMS dla naszego portalu współpracuje z operatorami: Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych Operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.).

 

B. Abonament:

8. W przypadku wykupienia Abonamentu wynagrodzenie płatne jest z góry:

a) Pakiet 50 ogłoszeń ważny 90 dni w cenie 30,00 netto (brutto z VAT 36,90 zł),

b) Pakiet 100 ogłoszeń ważny 90 dni w cenie 40,00 netto (brutto z VAT 49,20 zł),

c) Pakiet 250 ogłoszeń ważny 90 dni w cenie 55,00 netto (brutto z VAT 67,65 zł),

d) Pakiet powyżej 250 ogłoszeń ważny 90 dni w cenie 75,00 netto (brutto z VAT 92,25 zł).


9. Ogłoszenie dodane w Portalu staje się widoczne dla pozostałych Użytkowników portalu wgn.pl pod warunkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie Ogłoszenia oraz po wpłynięciu wynagrodzenia na rachunek bankowy WGN.

10. Ogłoszenia są umieszczane i utrzymywane na Portalu przez okres min. 90 dni, w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji. Okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym liczony jest od dnia, w którym ogłoszenie stanie się widoczne dla Użytkowników.

11. Zamieszczanie ogłoszeń w Portalu przez Partnerów następuje na warunkach odrębnie ustalonych.

12. Ogłoszenia umieszczane przez Partnerów są utrzymywane na Portalu do czasu ich przeniesienia do archiwum lub usunięcia przez Partnera.

 

VII. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ.

1. Treść danego ogłoszenia powinna być prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, zwyczajami, a także normami moralno – etycznymi. W szczególności treść ogłoszenia nie może naruszać praw osób trzecich, w tym osób odwiedzających serwisy prowadzone przez WGN oraz serwisy partnerskie.

2. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w ogłoszeniach, oraz, że wykorzystanie materiałów nie narusza praw osób trzecich. Materiały zamieszczane w Ogłoszeniu nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzych materiałów, a nadesłane materiały nie są obciążone żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich.

3. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie ponosi odpowiedzialność prawną za jego treść. W przypadku skierowania przeciwko WGN roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia przysługujących jej praw autorskich, Użytkownik jest zobowiązany zaspokoić te roszczenia w całości, a w razie sporu pokryć również koszty postępowania, w tym koszty postępowaniu polubownego oraz sądowego.

4. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie udziela WGN nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji do korzystania z majątkowych praw autorskich przysługujących Użytkownikowi do zdjęć, filmów albo prezentacji wirtualnych wizyt i innych treści zawartych w treści Ogłoszenia. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Licencja może być w każdym momencie wypowiedziana przez Użytkownika będącego Konsumentem, jednakże skutkiem powyższego będzie konieczność usunięcia Ogłoszenia z Portalu.

6. Użytkownik będący Partnerem wyraża zgodę na zamieszczanie przez WGN ogłoszeń Partnera również na innych portalach zajmujących się prezentacją Ogłoszeń na warunkach odrębnie ustalonych.

7. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

8. Zabronione jest umieszczanie w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu, którego dotyczy ogłoszenie.

9. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek linków kierujących do materiałów video, które nie prezentują bezpośrednio danego przedmiotu, którego dotyczy Ogłoszenie. W szczególności zabrania się umieszczania linków do stron, na których znajdują się materiały promocyjne użytkownika, producenta lub sprzedawcy.

10. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników wszelkich działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych.

11. Zabronione jest umieszczanie w treści ogłoszeń drobnych oraz na zdjęciach, reklamy innych serwisów www. Adresy takie będą usuwane z treści ogłoszeń.

12. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do dystrybucji przedmiotów i materiałów objętych ochroną polskich i międzynarodowych praw autorskich oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, materiałów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

13. WGN ma prawo usunąć z Portalu ogłoszenie, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę, jak również, co do treści, którego osoby trzecie zgłoszą jakiekolwiek zastrzeżenia, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika.

14. Niezależnie od postanowień punktu powyżej, WGN ma prawo, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika (na mail przez niego podany podczas rejestracji na niniejszym Portalu), do usunięcia ogłoszenia lub jego części w przypadku, gdy treść takiego ogłoszenia lub dołączony do niego materiał zdjęciowy narusza niniejszy regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

15. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad regulaminu WGN wezwie Użytkownika (na mail przez niego podany podczas rejestracji na niniejszym serwisie) do usunięcia naruszenia wyznaczając mu w tym celu stosowny termin, po bezskutecznym upływie terminu WGN będzie uprawniony do zablokowania konta tego Użytkownika.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WGN ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PORTALU.

1. Treści udostępniane za pośrednictwem Portalu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz mają charakter informacyjny.

2. Poprzez skorzystanie z narzędzi zamieszczonych na Portalu nie dochodzi do zawarcia umowy z WGN lub innym dostawcą tych usług.

3. WGN nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz zdjęcia lub aktualność publikowanych ogłoszeń. WGN nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych, a także naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Za treść publikowanych ogłoszeń oraz skutki podania informacji niepełnych, nieaktualnych, nieprawdziwych lub sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiada wyłącznie Użytkownik zamieszczający ogłoszenie.

 

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

1. Reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną na adres sekretariat@wgn.pl

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Po rozpatrzeniu reklamacji WGN wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (dotyczy umów konsumenckich)

1. Użytkownik będący:

a. Konsumentem

b. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od tej umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwać Użytkownikowi w przypadku, jeżeli Użytkownik wyraźnie zgodzi się na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będąc poinformowany przez WGN o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia oraz informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Portalowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres:


WGN- Nieruchomości sp. z o.o., 50-079 Wrocław, ul. Ruska 22 lub wysłane w formie elektronicznej na adres sekretariat@wgn.pl

 

5. WGN niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem proporcjonalnie odliczonej kwoty przypadającej na już zrealizowany czas emisji ogłoszenia.

 

6. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
Niżej podpisany .................................................... informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w portalu www.wgn.pl
Data zawarcia umowy to....................................................................................................,

Imię i nazwisko....................................................................................................................
Adres...................................................................................................................................
Nr telefonu...........................................................................................................................
Email....................................................................................................................................
Data.....................................................................................................................................

Podpis....................................................

 

XI.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Przez skorzystanie z mechanizmów narzędzi umieszczonych na Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach prowadzenia przez WGN, działalności promowania nieruchomości na portalu,

2. Administratorem danych, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, jest WGN, z którym skontaktował się Użytkownik.

 

XII. PRAWA AUTORSKIE.

1. Narzędzia umożliwiające świadczenie Usług Informacyjnych, a także wszelkie materiały udostępniane za pośrednictwem Portalu, w szczególności takie jak teksty, zdjęcia, grafika, materiały audio i video, a także przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przede wszystkim zgodnie z przepisami prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej;

2. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do wykorzystywania treści dostępnych w Portalu, w tym w szczególności narzędzi i materiałów, o których mowa w ust.1 wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z korzystaniem z Portalu, w zakresie własnego użytku osobistego.

3. WGN nie ustanawia na rzecz Użytkownika jakiegokolwiek prawa do kopiowania, utrwalania, zmiany treści lub formy, rozpowszechniania, czerpania pożytków z jakichkolwiek treści zamieszczonych w Portalu.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin dostępny jest na Portalu wgn.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

2. WGN  zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od momentu udostępnienia w Portalu zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem że korzystanie przez Użytkownika z Usług aktywowanych przed wejściem w życie zmian odbywać się będzie na warunkach dotychczasowych.

3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu licząc od chwili wejścia w życie zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o zmianach oraz o możliwości ich akceptacji.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WGN a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

5. Użytkownik będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WGN a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę WGN.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

8. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 31 grudnia 2020r.

 

WGN- Nieruchomości sp. z o.o.

ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław