Podatek od nieruchomości, jak wspomnieliśmy już na wstępie, płatny jest w 4 równych ratach. Opłaca się go co kwartał w terminach do 15 marca, maja, września i listopada. Kto z cała pewnością będzie musiał zapłacić podatek od nieruchomości a kto będzie z tej opłaty zwolniony?

W przypadku gruntów podatek od nieruchomości wyliczany jest na podstawie pomnożenia ustalonej stawki przez powierzchnię gruntu. Wysokość stawki będzie w tym przypadku uzależniona od tego, czy grunt przeznaczony jest pod budynki mieszkalne czy też działalność gospodarczą. W przypadku prowadzenia na gruncie działalności gospodarczej, stawka podatku będzie wyższa.

W przypadku gruntów podatkowi od nieruchomości nie będą podlegały grunty leżące pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi czy drogi i pasy drogowe. Z podatku zwolnione są także grunty, które zostały sklasyfikowane w ewidencji jako użytki rolne lub lasy.
Zwolnione z konieczności opłaty podatku od nieruchomości są także nieużytki, użytki ekologiczne oraz grunty przyzagrodowe należące do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Niemniej jednak w tym przypadku, aby właściciel gruntu rzeczywiście został zwolniony z obowiązku dokonywania opłat z tytułu opodatkowania, spełniony musi być co najmniej jeden z ustawowych warunków. Członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej musi być w wieku emerytalnym, być niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym, być osobą niepełnosprawną o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo być inwalidą z I lub II grupą.

Jeśli natomiast chodzi o budowle, to wysokość podatku obliczana jest w oparciu o wartość przyjętej amortyzacji podatkowej, która dokonywana jest metodą liniową. W sytuacji, kiedy budowla nie zostanie zamortyzowana, podstawą do wyliczenia stawki podatku jest wartość rynkowa budowli.
Jakie obiekty uważane są w świetle prawa za budowle? Są to wszystkie obiekty budowlane, które nie są budynkiem ani też obiektem małej architektury. Za budowlę uznawane są także place postojowe, ogrodzenia itp. Wszystkie te budowle muszą być związane z obiektem budowlanym i mają za zadanie umożliwiać użytkowanie tego obiektu budowlanego w pełnej zgodzie z jego przeznaczeniem.
Co bardzo istotne, podatkiem od nieruchomości objęte są tylko i wyłącznie budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ostatnim rodzajem nieruchomości objętych tym podatkiem są budynki. W ich przypadku wysokość podatku wyliczana jest poprzez pomnożenie ustalonej stawki przez powierzchnię użytkową budynku. Wysokość stawki uzależniona jest od przeznaczenia budynku, i również w tym przypadku podatek od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wyższy. Z podatku zwolnione są natomiast budynki gospodarcze albo ich części, o ile mają one na celu służyć prowadzeniu działalności leśnej, rybackiej, rolniczej, albo które są wpisane do rejestru zabytków – muszą jednak być utrzymywane i konserwowane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i nie mogą służyć prowadzeniu działalności gospodarczej.

Za budynek uznawane są obiekty budowlane w sposób trwały związane z gruntem, posiadające ściany, fundamenty i dach. Podatkiem od nieruchomości objęte będą więc w tym przypadku wszelkie budynki mieszkalne, przemysłowe, biurowe, magazynowe, oświatowe, kulturalne itp. O tym, do jakiej kategorii zostanie zakwalifikowany budynek decyduje to, jakim celom ma służyć.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN