Ważną rolę w organizowaniu i promowaniu tej współpracy może odgrywać Polska, która konsekwentnie dzieli się doświadczeniami z okresu swojej transformacji, wspierając wszelkie działania zmierzające do umocnienia pozycji Ukrainy w ramach partnerstwa wschodniego.

 

W ramach umowy o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą,  a Państwowym Charkowskim Uniwersytetem Gospodarki Miejskiej im. Beketova  w Charkowie Europejski Instytut Nieruchomości oraz Fundacja PAUCI organizują w dniach 1-2 czerwca 2015 roku międzynarodowej Konferencji na Uniwersytecie w Charkowie. Spotkanie poświęcone będzie szeroko rozumianym zagadnieniom zarządzania i wprowadzania europejskich standardów do gospodarki ukraińskiej w oparciu o doświadczenia polskie i europejskie.

 

Konferencja mogłaby stać się ważnym wydarzeniem o charakterze naukowym i biznesowym, ponieważ reformowana i modernizowana gospodarka Ukrainy potrzebuje wprowadzenia nowych europejskich metod zarządzania i to zarówno w procesach gospodarczych, jak i zarządzania miastem i jego instytucjami  przy wykorzystaniu międzynarodowych standardów. Tylko wtedy zewnętrzny kapitał inwestycyjny będzie mógł aktywie uczestniczyć w procesie modernizacji gospodarki na Ukrainie. Liderami takich zmian w sposób naturalny mogłyby być współpracujące uczelnie, szczególnie, że posiadają one wysoki potencjał intelektualny, wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu nauki i wdrażaniu projektów w zakresie zarządzania projektami technologicznymi oraz budowaniem europejskich standardów związanych z procesami inwestycji i zarządzania na rynkach nieruchomości.

 

Proponujemy, aby jednym z wiodących tematów konferencji uczynić problematykę przekształcenia miast ukraińskich w nowoczesne struktury miejskie, efektywnie zarządzane  

 

o przyjaznej i funkcjonalnej architekturze, w których przestrzeń publiczna jest formą dialogu społecznego i podnosi jakość życia mieszkańców. Szczególnie dużo ma tutaj do zaproponowania polska strona, z uwagi na to, że idea inteligentnego miasta nie tylko jest powszechnie akceptowana, ale jest realnie wprowadzana w życie w wielu polskich aglomeracjach.

 

 Wizja „smart city” opierać się powinna na trzech krokach:

 

· Tworzenie przestrzeni miejskiej infrastruktury,

 

· Zaangażowanie mieszkańców w realizację polityki miejskiej,

 

· Wykorzystanie nowoczesnych usług informatycznych i finansowych.

 

Idea przebudowy miast w kierunku „smart city” może stać się szansą dla większości dużych miast na Ukrainie na zrównoważony rozwój i demokratyczne zarządzanie przestrzenią publiczną. Przyniesie to z pewnością poprawę jakości życia mieszkańców            i wpłynie na poprawę warunków środowiska naturalnego. 

 

Pozycja Uniwersytetu im. Beketova, jako wybitnego ośrodka kształcącego kadrę dla procesów miejskiej gospodarki i zarządzania, upoważnia, aby wypracowane mechanizmy doskonalenia i wdrażania innowacji w tym zakresie, promować na terenie całej Ukrainy. Już dziś Akademia Górniczo Hutnicza i Państwowy Charkowski Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. Beketova współpracują w ramach realizacji innowacyjnych form małej akademickiej przedsiębiorczości. W latach 2013 - 2014 zrealizowano Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Charkowie. Otwarcie Inkubatora odbyło się w czerwcu 2014 r. a wcześniej odbyły się szkolenia potencjalnych firm zaangażowanych w tę działalność, staże w podobnych instytucjach w Polsce, a także bieżąca współpraca w ramach projektu ukraińskich i polskich specjalistów. Te udane doświadczenia organizatorzy konferencji chcieliby poszerzyć o spotkanie w trakcie konferencji przedstawicieli międzynarodowego biznesu, uznanych firm i korporacji, które mogłyby wspierać przemiany gospodarcze              i ustrojowe na Ukrainie.

 

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej  PAUCI i Europejski Instytut Nieruchomości EIN zapraszają do udziału w konferencji, oraz do uczestnictwa w panelu gospodarczym, instytucje i firmy z zakresu doskonalenia systemów prawnych i ekonomicznych, firmy zajmujące się problematyką energooszczędności i mające doświadczenia w zakresie termomodernizacji. Problematyka konferencji będzie interesująca również dla firm działających w obszarze inwestycji na rynkach nieruchomości, angażujących się w  przedsięwzięcia biznesowe, których celem jest nawiązanie współpracy z firmami ukraińskimi.

 

W konferencji przewidziano udział europejskich instytucji finansowych takich jak EBI, EBOR lub Bank Światowy – Agenda Ukraińska, a także instytucji wspierania biznesu   związanych z Unią Europejską.

 

Spotkanie służyć będzie przygotowaniu wewnętrznych standardów dla Ukrainy, które będą pomocne przy realizowaniu postanowień Umowy Stowarzyszeniowej i innych dokumentów międzynarodowych służących do doprowadzenia instytucji i firm ukraińskich do wymogów międzynarodowych.

 

Bardzo liczymy na komponent biznesowy w konferencji, który powinien pokazać       w praktyce bariery jakie stoją przed Ukrainą, aby w sposób zdecydowany nastąpiło zwiększenie inwestycji oraz bezpieczeństwa na rynku ukraińskim.

 

Organizatorzy konferencji przewidują wystąpienie do organizacji Międzynarodowych oraz Fundacji wspierających  działania demokratyzujące i prorozwojowe na Ukrainie, a także do kręgów biznesu, które inwestując w pomoc techniczną osiągać będą w przyszłości korzyści gospodarcze z własnych inwestycji na rynku ukraińskim.

 

 Konferencję organizują Fundacja PAUCI oraz Europejski Instytut Nieruchomości.

 

Sekretariat konferencji prowadzić będzie biuro PAUCI w Kijowie i w Warszawie oraz Europejski Instytut Nieruchomości.

 

                                                                                  Jacek Kolibski

 

                                                                       Europejski Instytut Nieruchomości