Udostępniono nowe sposoby finanso-wania mieszkań, a także korzystania z nowych technologii, bardzo dobrej jakości materiałów oraz większego wyboru wyposażenia wnętrz. Istotnym czynnikiem był fakt, że państwo zmniejszyło dotacje na budowanie nowych mieszkań. Natomiast czynnikiem destabilizującym jest nierównomierny rozwój przestrzenny. Najwięcej mieszkań oddawanych było do użytku w obwodzie stołecznym, kijowskim. Różnice są także na niwie lokalnej. Słabsze efekty odnotowywane są na terenach rolniczych. Można powiedzieć, że sposób i typ przekształceń osad wiejskich jest zarówno problemem, jak i potencjałem.

Do czynników, które kształtują dynamikę wzrostu gospodarczego należą: wzrost i spadek popytu i podaży, wahania poziomu inflacji, a także produkcja przemysłowa, dynamika eksportu, dynamika importu oraz restrukturyzacja branż przemysłowych. Na Ukrainie, w porównaniu z produkcją rolną i przemysłową, już w 2007 roku odnotowano stały wzrost produkcji budowlanej. Sektor budownictwa mieszkaniowego, a także biur, urzędów, hoteli, kompleksów handlowych, obiektów handlowo-rozrywkowych zaczął lepiej prosperować, zwłaszcza w Kijowie, Sewastopolu, a także obwodach sumskim, lwowskim, chmielnickim i donieckim.

Już na początku 2008 roku, odnotowano pierwsze znaczące symptomy kryzysu na Ukrainie. Od tego czasu, pomimo spowolnienia procesów budownictwa, nastąpił minimalny wzrost w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Spółki zatem będą musiały nakładać większe marże na kontrakty. Perspektywy spółek budowlanych w ciągu 24 miesięcy są nadal atrakcyjne. 
           
Ponieważ rynek rozwija się nierównomiernie, odnotowuje się jeszcze wzrost liczby powierzchni mieszkalnych oddanych do użytku o około 6%. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że inwestycje te planowane i finansowane były wcześniej, przed ujawnieniem się kryzysu. Obecnie, zgodnie ze światową tendencją, niektóre realizacje inwestycji zamrożono albo rozpoczęto nowe w mniejszej liczbie. Deweloperzy obciążeni są zbyt dużymi kosztami przygotowania działek pod budowę, kupnem drogich materiałów budowlanych, a także skomplikowanymi procedurami dotyczącymi uzyskania pozwoleń na budowę. Obniżenie kosztów, zwiększa dostępność kredytów, a także wdrożenie standardów europejskich może wpłynąć na zdynamizowanie procesów inwestycyjnych.

Firma badawcza PMR, opublikowała raport „Sektor budowlany na Ukrainie 2008 - Prognozy rozwoju na lata 2009-2011”. Najwyższe tendencje spadkowe, bo aż o 9,6 %, odnotowano właśnie w sektorze budownictwa, które osiągnęło wartość 10,5 miliarda dolarów. Dynamika spadku i rozwoju jest nierównomierna na Ukrainie. W pięciu regionach odnotowano wzrost w zakresie produkcji budowlanej, a w obwodach winnickim i łużańskim - spadek wartości robót o jedną czwartą.

Spekuluje się, że w 2009 roku będą odnotowywane spadki w zakresie oddawania do użytku inwestycji mieszkaniowych. Czynnikiem hamującym jest fakt, że banki udzielają kredytów w zmniejszonym stopniu zarówno deweloperom, jak i klientom indywidualnym. Ponadto, Ukraina boryka się z poważnymi problemami politycznymi i strukturalnymi. Są to czynniki wpływające negatywnie na postrzeganie Ukrainy przez przedsiębiorców. Najchętniej wybierane są te kraje, które gwarantują stabilizację podejmowanych działań i bezpieczeństwo transakcji.

W kwestii oceny oraz prognoz rozwoju gospodarki na Ukrainie, podkreśla się, iż rokowania są optymistyczne, aczkolwiek jest to umiarkowany optymizm. Rząd podejmuje działania, które mają na celu utrzymanie pozytywnych tendencji gospodarczych. Sytuacja jest jednak na tyle niestabilna, że może zmieniać się szybko z kwartału na kwartał. Od początku transformacji na Ukrainie budowało się o 50% mieszkań mniej niż w Holandii oraz Szwajcarii. Z pewnością Ukraina nadal będzie ciekawym terenem dla inwestorów oraz analityków.

Katarzyna Cielecka

Źródło: Property Jornal Polska Giełda Nieruchomości 04-05/09