Pozwolenia budowlane
Wraz z dniem 23 sierpnia 2008 r. zaczęła obowiązywać zmiana do Prawa Budowlanego. Na podstawie tej zmiany ważność pozwoleń budowlanych została przedłużona co do zasady do 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Przed zmianą pozwolenia na budowę były ważne przez 2 lata. Dodatkowo, po 23 sierpnia przerwa w pracach budowlanych nie może trwać dłużej niż 3 lata. Powyższa zmiana regulacji została wprowadzona w celu uelastycznienia procesów inwestycyjnych oraz zabezpieczenia realizacji inwestycji objętych procedurą publicznych przetargów, gdyż często zdarza się, że z różnych przyczyn są one przeciągane.

Najważniejszym aspektem tej regulacji jest fakt, że jeżeli inwestor nie rozpocznie prac budowlanych w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, lub gdy przerwie prace budowlane na okres dłuższy niż 3 lata, to będzie musiał wnioskować o wydanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, a do czasu jej uzyskania prace budowlane nie będą mogły być rozpoczęte bądź wznowione.

Przesunięcie odpowiedzialności
Ministerstwo Infrastruktury pracuje obecnie nad nowymi zmianami do Prawa Budowlanego, które to zmiany wyeliminują instytucje pozwolenia na budowę z polskiego systemu prawa, ale jednocześnie zaostrzą odpowiedzialność projektantów, inwestorów i wykonawców. Intencją zmiany jest uproszczenie procesu budowlanego oraz ograniczenie uprawnień i obowiązków starostów, którzy już nie będą wydawać pozwoleń na budowę.
Projekt zmian zapewnia istotne wzmocnienie znaczenia inwestora, który będzie odpowiedzialny za:
  • weryfikację projektu wykonawczego pod kątem zgodności z regulacjami technicznymi i budowlanymi;
  • zapewnienie nadzoru inwestycyjnego nad pracami budowlanymi;
  • etapowy odbiór prac budowlanych przed rejestracją ostatecznego zakończenia prac;
Dodatkowo, kilka nowych obowiązków ma być nałożonych na twórców projektów wykonawczych, bowiem mają oni wykonywać autorski nadzór nad inwestycją. Zostaną również upoważnieni do swobodnego wstępu na plac budowy i sprawdzania wykonywanych prac.

Klika znaczących zmian również jest przygotowywanych w zakresie przepisów karnych. Jak dotąd tylko kierownicy budowy ponoszą odpowiedzialność karną za wszelkie błędy na placu budowy nawet jeżeli wiadomym jest, że nie zawsze mają oni możliwość skutecznego nadzoru nad pracami prowadzonymi na placu budowy. Projekt zakłada rozszerzoną odpowiedzialność karną wykonawcy. Wykonawca zostanie zobowiązany pod groźbą kary do powołania kierownika budowy oraz do zapewnienia, aby prace budowlane były wykonywane w zgodności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy ludzi zatrudnionych na placu budowy.
Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że zmiany zostaną wprowadzone w połowie 2009 roku.

Plany zagospodarowania przestrzennego
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy zmieniającej ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym. Założeniem zmian jest nałożenie finansowych sankcji na samorządy gminne, które nie przyjęły miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodne z projektem samorząd gminny nie będzie mógł pobierać podatku od nieruchomości od tych właścicieli, których nieruchomości nie zostały objęte przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zmiany przewidują bardziej zdyscyplinowaną procedurę przyjmowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie organy administracyjne zaangażowane w proces konsultacji, włączając wojewodę oraz miejską komisję urbanistyczno-architektoniczną, będą wydawały opinię dotycząca projektu planu w ciągu 30 dni, a jeżeli przekroczą ten termin, to zostanie to uznane za brak zastrzeżeń do projektu. Taka zmiana, o ile zostanie ostatecznie wprowadzona, zdecydowanie wyeliminuje możliwość blokowania procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Paweł Michewicz
prawnik
Kancelaria Brzozowski, Olszewski, Barylski
 Źródło: Property Jornal Polska Giełda Nieruchomości 12-01/09