Do zajęcia rachunku bankowego dochodzi w sytuacji, kiedy posiadacz rachunku bankowego jest dłużnikiem, który nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych. W takiej sytuacji komornik albo na przykład Naczelnik Urzędu Skarbowego, ma możliwość zablokowania środków finansowych na koncie celem zaspokojenia wierzytelności dłużnika.

Kiedy może dojść do zajęcia rachunku bankowego? Czy środki finansowe blokowane są na koncie decyzją banku?

Na wstępie należy zaznaczyć, że to nie bank dokonuje blokady środków finansowych na koncie dłużnika. Instytucja finansowa jest jedynie wykonawcą wyroku bądź decyzji komornika. W rzeczywistości bowiem blokady środków finansowych na wskazanym koncie bankowym dokonuje właśnie komornik. Musi on jednak dysponować tytułem wykonawczym.

Tytuł wykonawczy wydawany jest zwykle przez sąd. Wydaje on komornikowi prawomocny nakaz zapłaty, a w niektórych przypadkach wyrok prawomocny.

Jak przedstawia się procedura zajęcia konta bankowego, a tym samym zamrożenia środków finansowych na koncie? W pierwszej kolejności komornik musi zwrócić się do banku z informacją o zajęciu środków finansowych. W tym celu wysyła on do banku oficjalne zawiadomienie. Gdy dotrze ono do banku, ten weryfikuje dane dłużnika w swojej bazie klientów. Jeśli dane identyfikacyjne są zgodne, bank dokonuje zajęcia środków finansowych na koncie swojego klienta. Co ważne, bank nie ma obowiązku informowania go o fakcie zajęcie funduszy. Niemniej jednak nie powinniśmy obawiać się, że w ogóle nie zostaniemy poinformowani o tym fakcie. Obowiązek taki ciąży na komorniku, który w momencie wysłania zawiadomienia do banku, wysyła kopię pisma do wiadomości dłużnika. Mimo wszystko zdarza się oczywiście, że dłużnik odbierze korespondencję później, niż bank. Efektem tego może być zajęcie środków finansowych bez wiedzy dłużnika – o fakcie zajęcia konta bankowego dowiaduje się on w takiej sytuacji zazwyczaj dopiero, kiedy stara się wypłacić pieniądze z bankomatu. Niewątpliwie jest to bardzo niekomfortowa i stresująca sytuacja, ponieważ nagle, z dnia na dzień, zostaje on pozbawiony środków finansowych potrzebnych do życia.

Dłużnik nie powinien się mimo wszystko obawiać, że bank dokona blokady wszystkich pieniędzy na jego koncie. Egzekucji podlega rzecz jasna wyłącznie suma, na jaką dokonywana jest egzekucja komornicza. Do tego doliczyć należy oczywiście również koszty prowadzenia tejże egzekucji komorniczej.

Czy zatem zajęciu podlegają wszystkie źródła wpływów na konto bankowe dłużnika? Niestety, tak. Oznacza to, że dla komornika (jak również banku realizującego tytuł wykonawczy), źródło środków finansowych zgromadzonych na danym koncie bankowym nie ma znaczenia. Oznacza to, że bank przeleje na konto bankowe wskazane przez komornika zarówno pieniądze z tytułu wynagrodzenia za pracę, jak również wpłaty własne czy środki wpłacane przez osoby trzecie.

Kiedy wszelkie roszczenia komornika zostaną zaspokojone i wyegzekwuje on z konta bankowego dłużnika kwotę, na jaką dokonane było zajęcie (i tytuł wykonawczy), zrezygnuje on z dalszego egzekwowania należności z konta dłużnika. Oznacza to, że na powrót będzie on mógł dysponować środkami finansowymi gromadzonymi na swoim koncie bankowym, bez obawy o to, że zostaną one zablokowane i przeznaczone na poczet długu.

Kiedy komornik uzyska całą kwotę, na jaką został wystawiony tytuł wykonawczy, poinformuje zarówno bank jak i dłużnika o zaspokojeniu swoich roszczeń, a tym samym o przerwaniu blokady środków finansowych.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN