Tajemnica bankowa jest niczym innym, jak zobowiązaniem banku do traktowania jako poufne wszelkich informacji, jakie ów bank uzyskał o swoim kliencie. Zasada poufności obowiązuje rzecz jasna również wszystkich pracowników banku, które uczestniczyły w pozyskiwaniu informacji na temat ich klienta.

Jeśli bank nie dotrzyma tajemnicy bankowej, grożą mu naprawdę poważne konsekwencje. Co może czekać bank w takiej sytuacji? Jakie dane objęte są tajemnicą bankową? O tym wszystkim piszemy poniżej.

Jeśli bank nie zachowa tajemnicy bankowej, grożą mu konsekwencje karne oraz majątkowe. Co zatem obejmuje tajemnica bankowa? Bank ma w pierwszej kolejności w obowiązku traktować jako poufne informacje na temat czynności bankowych a także personaliów osób, które są stroną umowy z bankiem. Również wszelkie informacje i uzgodnienia poczynione w trakcie negocjacji warunków umowy stanowią tajemnicę pomiędzy bankiem a jego klientem. Tajemnicę bankową stanowią również informacje na temat osób, które nie są stroną umowy z bankiem, jednak dokonywały czynności, które były powiązane z zawarciem umowy.

Bank może złamać tajemnicę bankową, jeśli informacje na temat klienta mają być udzielone na przykład funkcjonariuszom prawa. Tego rodzaju upoważnienie wynika z ustawy o Policji, zgodnie z którą bank może złamać tajemnicę bankową, jeżeli jej złamanie jest konieczne z uwagi na zapobieżenie popełnieniu przestępstwa, albo gdy informacje objęte tajemnicą bankową mogą stanowić dowód w sprawie.

Co natomiast, jeżeli bank bezprawnie złamie tajemnicę bankową? W takiej sytuacji na banku ciąży odpowiedzialność cywilna oraz karna. Jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilnoprawną, to nakłada ona na bank obowiązek wypłacenia klientowi, wobec którego tajemnica bankowa została zerwana, odpowiedniego odszkodowania, rekompensującego klientowi ujawnienie tych danych. W tym miejscu klient banku może wnioskować o rekompensatę również za utracone korzyści, które utracił przez to, że dane objęte tajemnicą bankową ujrzały światło dzienne. Jeśli tajemnica bankowa nie zostanie dotrzymania, klient banku może nie tylko domagać się od niego zadośćuczynienia w postaci odszkodowania finansowego, ale również może zobowiązać bank do podjęcia działań mających na celu naprawienie tej szkody klienta.

Jeżeli natomiast chodzi o odpowiedzialność karmą banku, to instytucja finansowa może zostać ukarana zgodnie z ustawą o prawie bankowym. Według niej każdy, kto jest zobowiązany do zachowania tajemnicy bankowej i obowiązku tego nie dotrzyma, może podlegać karze grzywny w wysokości do 1 000 000 złotych. Poza konsekwencjami finansowymi, pracownicy banku, którzy ujawnią dane objęte tajemnicą bankową, mogą podlegać karze pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

Podsumowując, jeśli bank złamie tajemnicę bankową i ujawni dane na temat swojego klienta, grozić mu będą poważne konsekwencje nie tylko finansowe, ale również prawne.

Każdy klient powinien jednak pamiętać, że tajemnica bankowa obejmuje tylko konkretne dane na jego temat. Musi również liczyć się z tym, że jeśli o ujawnienie danym wnioskować będą organy prawa, bank będzie zobowiązany do ujawnienia tych danych, a tym samym do złamania tajemnicy bankowej. W takim przypadku bankowi nie będą groziły ani żadne konsekwencje finansowe, ani prawne.

W przypadku złamania tajemnicy bankowej, klient może domagać się odszkodowania nie tylko od banku jako instytucji finansowej. Może on również pociągnąć do odpowiedzialności konkretnych pracowników banku, którzy dopuścili się złamania tejże tajemnicy bankowej w sposób niezgodny z prawem.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN