Ulga dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. opodatkowane były stawką VAT w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. stawką podatku VAT w wysokości 22 proc.

Ulga dla Kowalskiego

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zwrot części kwoty podatku VAT od wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, które nie są zarejestrowane na potrzeby podatku VAT w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Przy czym zwrot ten następuje na podstawie posiadanych przez podatnika oryginałów faktur VAT dokumentujących powyższe zakupy, wystawionymi od 1 maja 2004r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług (w urzędzie skarbowym należy przedstawić oryginały faktur VAT, a do wniosku dołączyć ich kserokopie).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż ulga dotyczy tylko i wyłącznie wydatków związanych z remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (przy czym pod pojęciem remontu należy rozumieć wykonanie robót określonych w załączniku do w/w ustawy). Tym samym w sytuacji, gdy osoba fizyczna posiada budynek, w którym znajdują się lokale użytkowe tj. sklep, warsztat itp., wówczas od tej części ulga nie przysługuje. Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania w przypadku budowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego.

Prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

1) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

2) pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Jak odzyskać zwrot podatku?

Zwrot podatku następuje na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków (jeżeli wnioski składane są do różnych urzędów skarbowych, to każdy z małżonków obowiązany jest zawiadomić o złożeniu wniosku również urząd właściwy dla współmałżonka). We wniosku należy wskazać m.in. kwotę zwrotu obliczoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w ustawie, rok rozpoczęcia inwestycji, wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu (np. w kasie urzędu skarbowego, za pośrednictwem poczty, na rachunek bankowy), wykaz faktur oraz wartość wydatków poniesionych na te cele, wykaz przeprowadzonych prac, podpis osoby fizycznej (lub w sytuacji małżonków podpisy obydwu osób).

Do wniosku należy załączyć kopię pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz kopię faktur dokumentujących poniesione wydatki. Powyższy wniosek może zostać złożony w dowolnym czasie, jednak nie częściej niż raz w roku, przy czym określony w ustawie limit zwrotu jest odnawialny co 5 lat od momentu złożenia pierwszego wniosku.

Urząd ma pół roku

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o zwrocie i określa kwotę zwrotu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym kwota zwrotu podlega wówczas wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji. Natomiast jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zwróć uwagę na fakturę!

Jednocześnie należy wskazać, iż wykaz materiałów, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 22 proc, został opublikowany w załączniku do Obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z 30 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych. Wykaz ten opiera się na symbolach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Należy zatem zauważyć, iż bez symbolu PKWiU na fakturze trudno jest jednoznacznie ustalić rodzaj zakupionego towaru, a tym samym zasadność zwrotu. Zatem w przypadku braku niniejszego symbolu na fakturze, zasadne jest wystąpienie do sprzedawcy z prośbą o uzupełnienie faktury o w/w symbol poprzez np. korektę faktury lub też składając wniosek do urzędu, złożenia dodatkowych opisów o cechach i przeznaczeniu nabytego towaru, bądź też oświadczenia z podaniem wszelkich parametrów zakupionego materiału i jego zastosowaniem.

Zasady i tryb dokonywania zwrotu zostały określone w ustawie z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 177, poz 1468 z późn. zm.).

Czwartek, 2 kwietnia (05:30)/interia.pl