Wielu Polaków wciąż ma książeczki mieszkaniowe z premią gwarancyjną. By ją wykorzystać, trzeba zlikwidować książeczkę i przeznaczyć pieniądze na określony cel. Money.pl radzi jak to zrobić.

Kto może ubiegać się o wypłatę premii gwarancyjnej?

Premia gwarancyjna jest wypłacana właścicielom książeczek założonych przed 23 października 1990 roku.

Jej wysokość jest obliczana zgodnie z wzorem podanym w załączniku do ustawy. Jest ona sumą premii cząstkowych wyliczonych dla każdego roku/kwartału oszczędzania.

Na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej GUS publikuje w swoich Dziennikach Urzędowych cenę 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Do tej pory by nie stracić premii, trzeba było wykorzystać zgromadzone pieniądze na jeden z siedmiu, poniższych celów:

1) Zakup mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej. W grę wchodzą lokale o statusie lokatorskim lub na odrębną własność. Wyjątkiem było przekształcenie spółdzielczego lokalu własnościowego w odrębną własność, wtedy premii nie można było odzyskać.

2) Kupno spółdzielczego mieszkania własnościowego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. W takiej sytuacji premię uzyskujemy także, gdy mieszkanie stało się naszą własnością w wyniku zamiany. Ale w obu przypadkach - kupna i zamiany - nie można uzyskać premii, gdy nabywaliśmy prawa jedynie do części lokalu lub domu.

3) Kupno lub zamiana mieszkania nowego lub używanego. Z wyjątkiem zakupu na zasadach współwłasności lub części lokalu. Prawo do premii daje też wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego.

4) Kupno nowego mieszkania lub domu jednorodzinnego od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej.

5) Budowa własnego domu jednorodzinnego.

6) Przebudowa, nadbudowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego lub pomieszczenia niemieszkalnego na mieszkanie;

7) Najem lokalu budowanego w systemie czynszowego budownictwa społecznego przez TBS w związku z:

- wpłaceniem kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu

- dokonaniem wpłaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji w wysokości nie niższej niż 20 proc. ostatecznych kosztów budowy, przypadających na dany lokal.

podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Pomimo tego, rzesza posiadaczy książeczek nie topniała tak szybko, jak się spodziewano. A to za sprawą ograniczonego katalogu możliwości korzystania z premii. Dlatego ustawę znowelizowano i od 1 kwietnia poszerzono katalog celów.

Możliwość odzyskania premii uzyskają też osoby, które pieniądze z premii przeznaczą np. na niektóre remonty lub do uzupełnienia wkładu własnego kredytu na kupno mieszkania.

NA JAKIE NOWE CELE MOŻNA WYKORZYSTAĆ PREMIĘ GWARANCYJNĄ:

1.Nabycie odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej w drodze przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2. Remont domu lub mieszkania polegający na wymianie okien, instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej.

3. Wpłata rocznej składki na fundusz remontowy kwoty.

Tutaj warunkiem jest przeprowadzenie w okresie ostatnich dwóch latach przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową remontów części wspólnej nieruchomości, w których kosztach udział właściciela książeczki, był co najmniej równy wpłacie dokonanej na fundusz remontowy.

4. Spłata tzw. starego kredytu mieszkaniowego w spółdzielni. Chodzi o zadłużenie obciążające lokal mieszkalny z tytułu tzw. starego kredytu spółdzielczego. Co ważne dotyczy to również tych spółdzielców, którzy dokonali takiej spłaty przed wejściem w życie ustawy.

5. Wkład własny do kredytu mieszkaniowego udzielonego na realizację przedsięwzięcia które uprawnia do wypłaty premii (czyli np.: zakup mieszkania lub domu).

4. Spłata tzw. starego kredytu mieszkaniowego w spółdzielni. Chodzi o zadłużenie obciążające lokal mieszkalny z tytułu tzw. starego kredytu spółdzielczego. Co ważne dotyczy to również tych spółdzielców, którzy dokonali takiej spłaty przed wejściem w życie ustawy.

5. Wkład własny do kredytu mieszkaniowego udzielonego na realizację przedsięwzięcia które uprawnia do wypłaty premii (czyli np.: zakup mieszkania lub domu).

GDZIE I KIEDY SIĘ ZGŁOSIĆ?

Wystarczy w dowolnym oddziale PKO BP SA złożyć wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej.

Pamiętajmy, że trzeba to zrobić w terminie 90 dni od dnia dokonania czynności, która uprawnia nas do uzyskania premii. Musimy też odpowiednio udokumentować dokonanie czynności uprawniającej do jej wypłaty.

W przypadku braku wszystkich potrzebnych dokumentów, bank wyznaczy termin na ich uzupełnienie Dostaniemy na to nie więcej niż 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.

WAŻNE: sam fakt posiadania książeczki mieszkaniowej, nie uprawnia jej właściciela do uzyskania premii gwarancyjnej.

PODSTAWA TO DOKUMENTY. BEZ NICH NIE MA PREMII

By uniknąć kłopotów z brakiem dokumentów, lepiej zawczasu dobrze się przygotować do wizyty w banku. Tym bardziej, że każdy z nowych celów, na które możemy wykorzystać premię wymaga od nas przedstawienia innych zaświadczeń i faktur.

1. Przekształcenie lokalu spółdzielczego w mieszkanie własnościowe

- akt notarialny ustanawiający (przenoszący) odrębną własność lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

2. Remont domu lub mieszkania polegający na wymianie okien, instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej.

Premia gwarancyjna jest wypłacana zawsze po zakończeniu remontu. Ustawa nie zawiera ograniczenia kwotowego. Czyli łączny koszt remontu może być niższy niż wysokość przysługującej premii gwarancyjnej.

Wymiana okien:

- faktura zakupu materiału wystawiona na właściciela książeczki mieszkaniowej (lub jego współmałżonka), lub faktura za wykonanie usługi (wymianę) wystawiona na właściciela książeczki mieszkaniowej lub jego współmałżonka,

- dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego.

Instalacja gazowa lub elektryczna:

- faktura zakupu materiału wystawiona na właściciela książeczki mieszkaniowej lub jego współmałżonka, lub faktura za wykonanie usługi (wymianę) wystawiona na właściciela książeczki mieszkaniowej lub jego współmałżonka,

- protokół sprawdzenia odbiorczego podpisany przez osobę trzecią wykwalifikowaną w zakresie takiego sprawdzenia,

- kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego osoby dokonującej sprawdzenia odbiorczego,

- dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego.

Premia do zwrotu? Tak. Ale nie od razu

Rząd, którzy przygotował nowe przepisy, bał się, by masowa akcja likwidacji książeczek nie nadwyrężyła zbytnio budżetu. Dlatego nowe przepisy wprowadzają harmonogram uzyskiwania uprawnień do wypłaty premii w związku z remontem czy wpłatą na fundusz remontowy (patrz niżej). Termin, w którym nabywamy prawa do premii jest uzależniony od daty wystawienia książeczki.

KIEDY UZYSKUJEMY UPRAWNIENIA DO PREMII Z TYTUŁU REMONTU LUB WPŁATY NA FUNDUSZ REMONTOWY:

1) 1 kwietnia 2009 roku dla książeczek wystawionych włącznie do roku 1968

2) 1 stycznia 2010 roku dla książeczek wystawionych w latach 1969-1972

3) 1 stycznia 2011 roku dla książeczek wystawionych w latach 1973-1975

4) 1 stycznia 2012 roku dla książeczek wystawionych w latach 1976-1979

5) 1 stycznia 2013 roku dla książeczek wystawionych w latach 1980-1985

6) 1 stycznia 2014 roku dla książeczek wystawionych w 1986 r.

7) 1 stycznia 2015 roku dla książeczek wystawionych w 1987 r.

8) 1 stycznia 2016 roku dla książeczek wystawionych w 1988 r.

9) 1 stycznia 2017 roku dla książeczek wystawionych w latach 1989-1990

3. Wpłata na fundusz remontowy

- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające, iż właścicielowi książeczki przysługuje tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego

- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej/wspólnoty mieszkaniowej potwierdzające dokonanie przez właściciela książeczki wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty/spółdzielni, kwoty należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki

WAŻNE: W tym przypadku także obowiązuje harmonogram nabywania praw do premii. Jest taki sam jak w przypadku remontów.

4. Spłata tzw. starych kredytów mieszkaniowych w spółdzielni

Osoby, które dopiero zamierzają spłacić kredyt spółdzielczy, jak i te które już go spłaciły wcześniej muszą przedstawić zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające dokonanie - przez właściciela książeczki mieszkaniowej - całkowitej spłaty kredytu obciążającego dany lokal mieszkalny.

Różnią się za to terminy. Dla osób, które zamierzają dopiero spłacić kredyt, warunkiem wypłaty premii jest złożenie wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej w ciągu 90 dni od dokonania całkowitej spłaty kredytu.
Natomiast jeżeli już spłaciliśmy całe zadłużenie - powstałe w związku z kredytem starego portfela - obciążające nasz lokal, ustawa wprowadza harmonogram realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej.

Warunkiem wypłaty premii gwarancyjnej jest złożenie właściciela książeczki z wnioskiem o jej likwidację, w okresie pierwszych 6 miesięcy roku, w którym otrzymujemy uprawnienia do premii gwarancyjnej.

- Oznacza to, iż w przypadku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej założonej w latach 1969 - 1972 jej właściciel może złożyć wniosek o jej likwidację i wypłatę premii gwarancyjnej w związku ze spłatą kredytu w okresie pierwszych 6 miesięcy roku realizacji uprawnienia, tj. od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. A zatem, w przypadku złożenia wniosku 1 lipca 2010 r. Bank odmówi wypłaty premii gwarancyjnej - informuje Artur Smolarczyk, kierownik Zespołu Obsługi Książeczek Mieszkaniowych w PKO BP.

KIEDY UZYSKUJEMY PRAWO DO PREMII NA SPŁATĘ TZW. STAREGO KREDYTU?
1) od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. - książeczki wystawione do roku 1968 (włącznie)
2) od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. dla książeczek wystawionych w latach 1969-1972
3) od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. dla książeczek wystawionych w latach 1973-1975
4) od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. dla książeczek wystawionych w latach 1976-1979
5) od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. dla książeczek wystawionych w latach 1980-1985
6) od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. dla książeczek wystawionych w 1986 r.
7) od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. dla książeczek wystawionych w 1987 r.
8) od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dla książeczek wystawionych w 1988 r.
9) od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. dla książeczek wystawionych w latach 1989-1990

5. Wkład własny do kredytu mieszkaniowego

1. W banku prowadzącym książeczkę mieszkaniową dostajemy zaświadczenie o aktualnej wysokości przysługującej premii gwarancyjnej i wysokości zgromadzonego wkładu.

2. W wybranym przez siebie banku zawieramy umowę kredytu mieszkaniowego w wysokości uwzględniającej należną premię. Premia wchodzi w skład naszego wkładu własnego - a więc nie zwiększa wysokości kredytu.

3. Składamy w banku prowadzącym książeczkę wniosek o jej likwidację i wypłatę premii gwarancyjnej. Przedstawiamy przy tym umowę kredytu wskazującą m.in. numer rachunku w banku kredytującym, na który ma nastąpić przekazanie premii.

4. Bank prowadzący książeczkę likwiduje ją i przekazuje premię gwarancyjną na w/w rachunek w banku kredytującym

5. Bank kredytujący po otrzymaniu premii (i ewentualnie po spełnieniu innych warunków przewidzianych w umowie kredytu, np. po ustanowieniu zabezpieczeń) uruchamia kredyt. Bank wypłaca kredyt (lub jego część, jeżeli wypłata następuje w transzach): wskazanemu inwestorowi, osobie od której właściciel książeczki - kredytobiorca nabywa lokal na rynku wtórnym lub samemu właścicielowi książeczki - w przypadku budowy własnego domu.

(MM)
Jak zlikwidować książeczkę i odzyskać premię
2009-04-01 07:00