Według informacji GUS, opracowanych na podstawie danych NBP, w Polsce we wrześniu 2008 roku działało 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż przed rokiem) i 579 banków spółdzielczy (o 3 mniej niż rok wcześniej). W 60 bankach komercyjnych kapitał zagraniczny przeważał lub był w całości właścicielem banku. Depozyty ogółem osiągnęły wartość 516,9 mld zł (wzrost o 17,6 % od początku 2008 r.), w tym 471,4 mld zł należało do banków komercyjnych, a 45,6 mld zł - do spółdzielczych. Wartość kredytów ogółem wyniosła 543,8 mld zł (wzrost o 30,1% od początku 2008 r.), w tym banki komercyjne udzieliły kredytów na kwotę 510,2 mld zł, prawie w całości (97,5%) podmiotom sektora niefinansowego. Kredyty mieszkaniowe stanowiły 32,7% ogólnej kwoty kredytów, tj. o 2,7 %. więcej niż przed rokiem, i udzielono ich gospodarstwom domowym.

Property Journal 02-03/09