Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewidują wprost takiej możliwości. Nie ma przepisów, na podstawie których podatnik mógłby wystąpić z wnioskiem do organu podatkowego (prezydenta, burmistrza bądź wójta) o czasowe obniżenie wysokości podatku od nieruchomości z uwagi np. na przejściowe trudności finansowe w jego firmie spowodowane aktualnym kryzysem finansowym. Przepisy tej ustawy są stosunkowo rygorystyczne dla podatników, gdyż zasadniczo muszą oni płacić podatek od nieruchomości będących w ich posiadaniu, nawet niewykorzystywanych (choćby czasowo) do prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawa zawiera jednak przepisy, których zastosowanie, w niektórych przypadkach, pozwoli na obniżenie płaconego podatku.

Jakie regulacje pozwalają zatem na zmniejszenie podatku od nieruchomości?
Warto sprawdzić, czy mamy nieruchomości, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych. W takiej sytuacji nie będziemy zobowiązani do zapłaty podatku od tych nieruchomości według stawek jak za nieruchomości związane z działalnością gospodarczą (przez okres niemożności korzystania z tych nieruchomości ze względów technicznych). Jako przykład można podać budynek, który został już wybudowany, ale nie spełnia wymogów technicznych niezbędnych do rozpoczęcia jego użytkowania.
Przepisy ustawy przewidują również obniżenie podatku, w sytuacji kiedy w trakcie roku zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości lub jej części. Podatek zostanie obniżony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Przykładowo, lokal w budynku mieszkalnym, niestanowiący odrębnej nieruchomości, który przez okres od stycznia do czerwca jest wykorzystywany na sklep, a przez kolejne sześć miesięcy nie jest użytkowany. Wtedy za okres od stycznia do czerwca lokal będzie opodatkowany według stawek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zaś za okres od lipca do grudnia cały budynek (wraz z lokalem) według niższych stawek, jako lokal mieszkalny. Pamiętajmy o tym, że o takiej zmianie podatnik sam musi poinformować organ podatkowy.
Czy istnieje sposób na zmniejszenie obciążeń podatkowych podatników, którzy dopiero planują rozpocząć budowę budynków lub budowli? Czy podatnicy podatku od nieruchomości mogą ubiegać się o przyznanie ulg w spłacie tego podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z możliwości odroczenia lub zapłaty podatku na raty?

Rozmawiała Magdalena Majkowska
Więcej: Gazeta Prawna 16.02.2009 (32) - Tygodnik Podatkowy - str.B11

Gazeta Prawna w internecie www.gazetaprawna.pl
wp.pl