Uwzględnijmy wszystkie plusy i minusy, zanim podejmiemy ostateczną decyzje. Czy wybrana przez nas parcela spełnia oczekiwania i wymogi realizatorskie? Tutaj aspektów jest wiele.

Najważniejsze pytania

Do jakiej kategorii należy wybrana przez nas działka (budowlanej, rolnej czy leśnej) i ewentualnie czy jest możliwość odrolnienia jej na potrzeby budowy? Procedurę odrolnienia określa ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Kto jest prawnym właścicielem wybranej przez nas działki? Tę informację znajdziemy w księgach wieczystych, dostępnych w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Czy istnieją ograniczenia dotyczące np. dopuszczalnej liczby kondygnacji budynku, kąta nachylenia połaci dachu, wysokości kalenicy, przebiegu linii zabudowy, dostępu do drogi publicznej, ustalenie możliwości rodzaju zabudowy na wybranym terenie (np. jednorodzinne domy wolnostojące, zabudowa bliźniacza czy szeregowa itd.)?

Należy również ustalić stan istniejący działki, a dokładniej kwestię uzbrojenia terenu. Jeżeli działka nie jest uzbrojona, należ wziąć pod uwagę dodatkowy koszt doprowadzenia mediów takich jak energia elektryczna, gaz, czy woda, który nie jest mały.

Drenaż ochroni fundamenty

Pamiętajmy, że natura bywa złośliwa i płata figle, dlatego równie ważne na tym etapie jest sprawdzenie grunt pod kątem nośności, przepuszczalności i poziomu wody gruntowej, który ma decydujący wpływ na formę domu, a przede wszystkim na koszt fundamentów oraz na ich izolację. Informacje te można uzyskać z map geodezyjnych dostępnych w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz w wydziałach geodezji urzędów poszczególnych gmin.

Wody gruntowe oznaczają stałe lub okresowe zagrożenie dla piwnicy naszego domu. Wiąże się to nie tylko z niedogodnością jej wypompowywania, ale przede wszystkim z niebezpieczeństwem zawilgocenia ścian i fundamentów.

Aby zapobiec takim przykrym incydentom, należałoby dodatkowo na działkę wprowadzić drenaż – sieć rur uniemożliwiająca wodzie gruntowej docieranie do budynku.

Pamiętajmy, aby nie budować domu w zagłębieniach terenu, ponieważ w razie większych opadów albo podwyższenia poziomu wód gruntowych woda będzie tam stanowiła szczególnie wysokie zagrożenie. Dodatkowo w takich „kotlinkach” stoi także powietrze, co z pewnością nie poprawia komfortu życia.

Istnieją także szczególne wyjątki działek w niektórych regionach, gdzie trzeba się liczyć z ograniczeniami narzuconymi między innymi przez konserwatorów zabytków i przyrody.
Ważne strony świata

Do parametrów, które trzeba uwzględnić przy wyborze działki, należ również jej wielkość.

Działka nie może być za mała ani zbyt wąska (średnia szerokość działki powinna wynosić co najmniej 22 m). Należy pamiętać także o róży wiatrów, czyli kierunkach świata. Dobry układ działki powinien gwarantować wjazd od strony północnej lub wschodniej. Tym samym z kuchni uzyskamy widok na drogę, a pokój gościnny i taras z ogrodem znajdą się od strony nasłonecznionej.

Inne czynniki mające wpływ na odległości budynku od granic działki to elementy wysunięte poza obrys budynku, czyli: okapy i gzymsy, których wysięg przekracza 0,8 m; tarasy, schody zewnętrzne, werandy, galerie, balkony, pochylnie i rampy, których wysięg przekracza 1,3 m.

Rygorystyczne wymiary dotyczące działki biorąc pod uwagę odległość budynku od wszystkich granic działki wynoszą 4 m w przypadku ściany z otworem okiennym, drzwiowym lub innym konstrukcyjnym i 3 m w przypadku ściany bez okien i innych otworów, biorąc pod uwagę wszelkiego typu okapy, tarasy lub schody zewnętrzne i balkony wysunięte poza obrys.

Jeżeli planujemy przodową oczyszczalnie ścieków będzie to miało również decydujący wpływ na wybór działki, ponieważ musza myć zachowane odpowiednie odległości nie tylko elementów montażu, ale także odległości od innych obiektów na, które może oddziaływać.

Podane poniżej odległości należy przestrzegać nie tylko na własnej posesji (uwzględniamy również możliwą kolizję z obiektami na sąsiadujących działkach).

Przykład oczyszczalnia z drenażem rozsączającym, wymagane odległości: 30 m od studni (również na sąsiedniej działce), 3 m od budynku, drzew i dużych krzewów, 2 m od granicy działki i drogi.

Inny przykład –szambo(niestety też wymagające):pokrywy i wylot wentylacji zbiornika muszą znajdować się 5m od okien i drzwi zewnętrznych obiektu i 2 m od granicy sąsiadującej działki, ulicy drogi i ciągu pieszego oraz 15 m od studni czerpiącej wodę pitną.

Pamiętajmy również, że niektóre władze lokalne wyraźnie określają wskaźnik procentowy powierzchni zabudowanej do "biologicznie czynnej" jest to istotna informacja dla kupującego działkę.
AK
dom.wp