Tempo wzrostu PKB było wyższe niż kwartał wcześniej (o 2,3%) i wyniosło 7% (rok do roku). Podobnie wysoki wynik odnotowano ostatni raz w 1997 roku. Głównym czynnikiem wzrostu gospo-darczego był popyt krajowy, który wzrósł o 6,2% r/r w wyniku zarówno wysokiej dynamiki spożycia indy-widualnego (wzrost o 5,8% r/r), jak i nakładów inwe-stycyjnych (wzrost o 17,7% r/r). Najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki było budownictwo, następnie przemysł i usługi rynkowe. Eksport przewyższył import (wzrosty odpowiednio: 13% i 11% r/r). Stopa bezrobocia wyniosła 14,4%, co oznacza jej zniżkę o 0,5% do poprzedniego kwartału. Inflacja wzrosła do poziomu 2,5% r/r. Instytut opracował też prognozę na lata 2007-2008. Jej wynik przedstawia wykres. Prognoza została opracowana przy założeniach, że: sytuacja polityczna będzie stabilna, zwiększy się wykorzystanie środków unijnych, utrzyma się obecna koniunktura w gospodarce światowej.