Zakończyły się dwumiesięczne negocjacje między Opal Property Developments a TUP Property (spółką córką firmy TUP S.A.). 15 marca została podpisana przedwstępna umowa sprzedaży projektu zakładającego powstanie kompleksu mie-szkaniowo - biurowego na terenie dawnych Zakładów Przemysłu Odzieżowego Modena w Poznaniu. Wartość transakcji ustalono na minimum 51 mln zł.
Umowa podpisana przez australijskiego inwestora zakłada, że w grupie TUP zostanie powołana nowa spółka, do której aportem zostanie wniesiony projekt Modena Park wraz z nieruchomościami i gruntami, na których będzie realizowana inwestycja. Spółkę tę przejmie w całości Opal Property Developments za kwotę 51 mln złotych, po spełnieniu określonych w umowie warunków m.in. przedstawienia gwarancji.
Porozumienie nakłada na TUP Property obowiązek zaprezentowania decyzji o warunkach zabudowy (czyli dokumentu WZ określającego formę architektoniczną danego terenu, wydawanego przez Urząd Miasta). Ponadto, umowa gwarantuje grupie TUP otrzymanie 35% od nadwyżki ceny sprzedaży każdego metra kwadratowego mieszkania w Modena Park powyżej 7 tys. zł za m. kw. Podpisanie finalnej umowy sprzedaży spodziewane jest
w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Modena Park jako alter-natywne centrum Poznania.

Projekt obejmuje rewitalizację nieruchomości po byłej fabryce Zakładu Przemysłu Odzieżowego Modena po-między ulicami Kraszewskiego, Jackowskiego i Wawrzyniaka w Poznaniu. Przed powstaniem ZPO stacjonowały tu wojska pruskie. W latach 90- tych zakłady przeżywały kryzys spowodowany załamaniem się wschodnich rynków zbytu i przemianami polityczno - gospodarczymi w Polsce. Zakłady sąsiadują z secesyjną dzielnicą Jeżyce.


Źródło: http://www.op-developments.com

Projekt Modena Park zakłada stworzenie na terenie dawnych zakładów oryginalnego kompleksu budynków mieszkaniowych, biur, sklepów, a nawet parku. Zabytkowe obiekty zostaną zrewitalizowane, a obok nich powstaną nowe budynki, wpisujące się swoją architekturą w historyczny charakter kompleksu. Łącznie do zagospodarowania będzie ponad 38 tys. m kw. powierzchni użytkowej.


Źródło: http://www.op-developments.com