Ponieważ nie istnieje jednoznaczna definicja tego określenia, Ministerstwo Transportu i Budownictwa zaproponowało, aby były to domy jednorodzinne i mieszkania o powierzchni poniżej 350 m2, z wyłączeniem mieszkań o charakterze luksusowym, komercyjnym i rekreacyjnym (przeznaczonych do użytku okresowego). Ministerstwo wprowadziło też definicję „infrastruktury związanej z budownictwem społecznym”, jako elementu niezbędnego do prawidłowego korzy-stania z budynków i lokali zaliczanych do budownictwa społecznego.