Refinansowane mogą być prace budowlane i remontowe wpływające na wygląd i estetykę budynków i przestrzeni wspólnych, a tym samym podnoszące jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Na przykład: remonty elewacji, chodników, oświetlenie ulic, monitoring osiedli, zagospodarowanie placów
i skwerów. Do końca 2006 roku do podziału są prawie 143 miliony złotych w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego ZPORR. Podstawą o ubieganie się o dofinansowanie jest stworzenie przez gminę lokalnego planu re-witalizacji, w którym uwzględniona będzie dana inwestycja. Plan jest nieodłącznym składnikiem wniosku. Wnioski składa się w urzędach marszałkowskich, gdzie są dok-ładnie weryfikowane pod względem prawidłowości przygotowania. Te, które zawierają błędy formalne są odrzucane, pomocne więc w wypełnianiu i gromadzeniu doku-mentacji są informacje umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Re-gionalnego: www.funduszestrukturalne.gov.pl
Terminy składania wniosków ustalają urzędy marszałkowskie, indywidualnie dla każdego województwa. Wysokość dotacji zależy od puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel w urzędzie wojewódzkim oraz od ilości prawidłowych wniosków. Należy pamiętać, że dotacja jest refundacją poniesionych kosztów, więc może być wypłacona tylko po zakończeniu całej inwestycji lub jej kolejnych etapów, na podstawie przedstawionych zapłaconych faktur.