Skonsolidowany zysk netto wynosił 25,40 mln, został przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2010r. wobec 46,67 mln zł zysku. Przychody wynosiły 87,33 mln wobec 225, 78 mln zł rok wcześniej.
Według źródła informacji: ISB