Od marca 2010 r. NBP publikuje cztery miary inflacji bazowej: inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych, tzn. nie bezpośrednio kształtowanych przez mechanizmy rynkowe; inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, czyli szczególnie wrażliwych na różnego rodzaju szoki popytowe i podażowe; inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii; oraz 15-procentowa średnia obcięta – średnia ważona na zbiorze grup cen, których wagi skumulowane - odpowiadające uprzednio posortowanym rosnąco wskaźnikom cen - są większe niż 15% i mniejsze niż 85%.

Natomiast wg danych GUS, opublikowanych w kwietniu 2010, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły - 0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 2,6%. Największy wzrost odnotowano w kategoriach: "transport" o 8,4% r/r, "napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe" o 7,7% r/r oraz "restauracje i hotele" o 3,8% r/r.

źródło:  Property Journal  4-5/2010