23 kwietnia 2009 r. została uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo budowlane,która zmienia definicję budynku, a więc może mieć ona wpływ na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Obecnie urządzenia, które znajdują się w budynkach nie podlegają opodatkowaniu, jako odrębne obiekty. Zgodnie z nową definicją opodatkowaniu podlegać miałby budynek wyłącznie z instalacjami i urządzeniami technicznymi służącymi jego eksploatacji. W konsekwencji nowelizacji niektóre urządzenia i instalacje znajdujące się w budynkach mogą zostać opodatkowane podatkiem od nieruchomości jako odrębne budowle.

Ministerstwo Finansów, w piśmie z dnia 12 marca, odpowiadając na wątpliwości interpretacje Ministerstwa Gospodarki, Minister Finansów tłumaczy, że w sytuacji, gdy instalacje i urządzenia wchodzą w skład budynku, opodatkowaniu podlega sam budynek, ponieważ podstawą opodatkowania budynków jest ich powierzchnia, a nie wartość. Według Ministra Finansów, przedmiotowa nowelizacja przepisów prawa budowlanego nie powinna spowodować objęcia podatkiem od nieruchomości instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w budynkach, jako odrębnych budowli, ponieważ jest według niego jedynie próbą doprecyzowania przepisów.

Według źródła informacji:
  Deloitte

js