"W marcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 6 (w lutym minus 15). W bieżącym miesiącu poprawę koniunktury sygnalizuje 20 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 26 proc. (w lutym odpowiednio 15 proc. i 30 proc.).

Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komunikacie.

"Przedsiębiorcy nadal odnotowują spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej, choć mniejszy od zgłaszanego w lutym, co jest związane m.in. z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, sygnalizowanymi jako najsilniej odczuwana bariera prowadzonej działalności. Przewidywania na najbliższe trzy miesiące w zakresie portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są korzystne, dużo lepsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Spośród badanych przedsiębiorstw 22 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 18 proc.). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się bardziej znaczącego niż przed miesiącem wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym" - napisano.

Z badania wynika, że oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w lutym."Odpowiednie prognozy są pozytywne i dużo lepsze od negatywnych przewidywań formułowanych przed miesiącem. Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowane jest niewielkie ograniczenie zatrudnienia, choć mniej znaczące niż prognozowano miesiąc wcześniej. Należy oczekiwać dalszego spadku cen realizacji robót budowlano-montażowych, choć nieco mniejszego niż zapowiadano w lutym" - napisano.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 2,7 proc. (3,7 proc. w marcu 2009 r.)."Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z warunkami atmosferycznymi (58 proc. w marcu wobec 41 proc. w marcu 2009 r.), konkurencją na rynku (55 proc. badanych przedsiębiorstw w marcu bieżącego i ubiegłego roku), kosztami zatrudnienia (48 proc. w marcu, 49 proc. przed rokiem), a także niedostatecznym popytem (48 proc. w marcu, 50 proc. w marcu 2009 r.).

W porównaniu z marcem ubiegłego roku wzrosło znaczenie bariery związanej z warunkami atmosferycznymi, natomiast najbardziej zmalało - bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 21 proc. do 14 proc.)" - napisano.

"W marcu 21 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 66 proc. jako wystarczające, a 13 proc. jako zbyt małe. W porównaniu z marcem 2009 r. zwiększa się udział jednostek oceniających swe zdolności produkcyjne jako zbyt duże i - w mniejszym stopniu - zbyt małe, natomiast spada - przedsiębiorstw, które oceniają je jako wystarczające" - dodano.

Z badania wynika, że w porównaniu z marcem ubiegłego roku przedsiębiorcy zgłaszają zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych z 70 proc. do 59 proc.

Dyrektorzy badanych przedsiębiorstw jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji wskazują środki własne (90 proc. jednostek - podobnie jak w marcu ub.r.). Krajowy kredyt bankowy wybiera 41 proc. jednostek (w marcu 2009 r. - 38 proc.), leasing - 38 proc. przedsiębiorstw (36 proc. w marcu ub.r.).

źródło informacji: INTERIA.PL/PAP