Rynek kredytów hipotecznych

Analizując zmiany oprocentowania kredytów złotowych dla lutego b.r., wskazać należy ogólny ich kierunek spadkowy. Przy założeniu udzielenia 30-letniego kredytu na kwotę 300 tys. zł (25% wkładu własnego), największe spadki oprocentowania wykazały mBank i MultiBank – na poziomie 1,93 pkt. proc., względem wartości z poprzedniego miesiąca. Mimo ogólnej tendencji spadkowej omawianej wartości, Polbank EFG odnotował wzrosty oprocentowania kredytów udzielanych w PLN o 0,9 pkt. proc. (do poziomu 7,65%). Mediana (wartość środkowa) oprocentowania w minionym miesiącu wyniosła 6,28%. Najniższe oprocentowanie można było znaleźć w ofercie BZ WBK (5,5%), a najwyższe w Banku BPH (8,95%).

Jeśli chodzi o marże przy kredytach złotowych, w minionym miesiącu wykazywały one względną stagnację, jeśli nawiążemy do ich poziomu ze stycznia 2010 r. Jeśli występowały ich spadki, były one z reguły dość nieznaczne. Jedynie w przypadku mBanku i MultiBanku odnotowano ich spadek na poziomie 1,8 pkt. proc. oraz w przypadku Banku Pocztowego – na poziomie 1pkt proc. Polbank EFG, podobnie jak przy oprocentowaniu kredytów złotowych wykazały wzrost marży na poziomie 1pkt. proc. Najniższe poziomy marży w lutym ustaliły: BZ WBK (1,35%) oraz Euro Bank (1,77%). Środkowy poziom marży (mediana) wyniósł 2,10% i mniej więcej w tych okolicach oscylowały marże pozostałych instytucji bankowych.
 

Odnosząc się do oprocentowania i marż kredytów walutowych wskazać należy większą ich atrakcyjność w kwestii oprocentowania względem kredytów złotowych, choć są one droższe pod względem marż.

Na rynku kredytów w EUR w dalszym ciągu prym wiedzie DnB NORD, oferując oprocentowanie kredytu na 300 tys. zł (przy wkładzie własnym 25%) na poziomie 2,87%. Co więcej wartość ta jest niższa względem stycznia b.r. o 0,02 pkt. proc. Pozostałe banki z reguły również obniżały poziom oprocentowania, za wyjątkiem Polbank EFG, w których wartości te wzrosły o 0,97 pkt. proc. względem swoich poziomów ze stycznia b.r. Tym samym Polbank EFG odnotował najwyższą stopę procentową dla kredytów udzielanych w EUR – na poziomie 4,76%. Tym samym oprocentowanie w Polbank EFG było o 40% wyższe od środkowej wartości oprocentowania w grupie kredytów udzielanych w EUR, wynoszącej 3,40%. Jeśli chodzi o marże, najniższą zaoferował, podobnie jak miesiąc temu – DnB NORD, na poziomie 1,90%. Była ona o 1,1 pkt. proc. niższa od przeciętnej (mediany) wartości marż, wynoszącej 3%.
 

Odnosząc się do oprocentowania kredytów w CHF – w dalszym ciągu środkowa ich wartość (mediana) utrzymuje się na wyższym poziomie względem mediany dla kredytów w EUR. Oprocentowanie na najniższym poziomie, wynoszącym 3,75% można było znaleźć w lutym w ofercie Nordea Bank Polska oraz Banku BPH.  Jeśli chodzi o marże, środkowa ich wartość wyniosła w lutym b.r. 3,80% i była o 0,3 pkt. proc. wyższa od najniższej marży, będącej w ofercie także Nordea Bank Polska oraz Banku BPH.
 

Obok poziomu oprocentowania i marż istotna jest także ocena zdolności kredytowej, dokonywana przez poszczególne banki kredytujące. Wyniki oceny zdolności kredytowej rzutują na kwotę środków pieniężnych, którą bank będzie gotów postawić do dyspozycji potencjalnego kredytobiorcy. Uwzględniając tę kwestię, w poniższym zestawieniu prezentowane są wyniki oceny zdolności kredytowej, odpowiadające założeniu kredytowania 4-osobowej rodziny, wykazującej  dochód netto na poziomie 3,5 tys. zł, odpowiednio dla kredytu w PLN, EUR i CHF.
 
 

Przyjmując podane wyżej warunki, największą kwotę kredytu, udzielonego w PLN można uzyskać w Banku Pekao SA (prawie 285 tys. zł), choć w Euro Bank i Pekao Bank Hipoteczny zdolność kredytowa pozwoli na wnioskowanie sum niewiele niższych, kolejno: 278,1 tys. zł oraz 260 tys. zł. Najniżej zdolność kredytową ocenia Bank BPH – zaledwie 114 tys. zł i niewiele więcej Nordea Bank Polska 115,4 tys. zł.
W odniesieniu do kredytów udzielanych w EUR, przy powyższych warunkach zdolność kredytowa najgorzej oceniana jest przez BZ WBK, określający maksymalną kwotę kredytu na poziomie zaledwie 82,5 tys. zł. Najlepszą w tym obszarze ofertą cechuje się Bank Pekao SA, dorównując jej poziomem do najlepszych ofert kredytów złotowych (250 tys. zł).

W przypadku kredytów w CHF, zdolność kredytowa oceniana jest mniej rygorystycznie, niż przy kredytach w EUR. Najmniej atrakcyjna, możliwa do uzyskania maksymalna kwota kredytu, znajdująca się w ofercie Nordea Bank Polska kształtuje się bowiem na poziomie 115,2 tys. zł. Jednocześnie najwyższy kredyt w CHF można uzyskać w Alior Bank, w kwocie 206,5 tys. zł.

Inne wartości kwot kredytów wystąpią, jeśli podwyższony zostanie dochód kredytobiorcy. Tym samym 4-osobowa rodzina, osiągająca dochód netto 8 tys. zł może liczyć w poszczególnych bankach na następujące kwoty kredytów:
 
 

W przypadku rodzin o dochodach 8 tys. zł, na najwyższą kwotę kredytu można liczyć zadłużając się w PLN – oferta Banku Ochrony Środowiska pozwala zadłużyć się na 860,5 tys. zł. Tymczasem w EUR można uzyskać maksymalny kredyt na 704,9 tys. zł (także BOŚ), a w CHF – 656,6 tys. zł, kredytując się w Nordea Bank Polska. Najniższe kwoty oferują kolejno: Banku BPH (kredyt w PLN), BZ WBK (kredyt w EUR) oraz mBanku (kredyt w CHF).

Analizując zmiany wskaźnika LTV pod kątem maksymalnej jego wartości w poszczególnych bankach, przy uwzględnieniu kredytowania w PLN, EUR i CHF, należy wykazać, iż w lutym wartości jego nie ulegały istotniejszym zamianom, względem poziomów ze stycznia b.r. W obrębie kredytów złotowych wykazać można podwyższenie jego poziomu o 10 pkt. proc. (w mBanku i MultiBanku ze 100% do 110%) oraz Nordea Bank Polska (z 90% do 100%). Dodatkowo poziom wskaźnika LTV podwyższony został aż o 15 pkt. proc. w BZ WBK (z 85% do 100%).

W przypadku kredytów walutowych Polbank EFG, jako jedyna instytucja bankowa wśród badanej grupy obniżył poziom wskaźnika LTV dla kredytów we wszystkich walutach, i tak: dla PLN i CHF o 5 pkt. proc., a dla EUR o 10 pkt. proc.

Kontynuując omawianie zmian wskaźnika LTV dla walut obcych, oprócz powyższej ujemnej zmiany w Polbank EFG, był on podwyższany lub nie ulegał zmianie. W przypadku EUR i CHF, wskaźnik LTV został podwyższony dla obydwu walut o 10 pkt. proc.: przez mBank (ze 100% do 110%) oraz Nordea Bank Polska (z 80% do 90%).
 

 
 


Autor:
Aneta Rózga
analityk firmy Expander – Niezależny Doradca Finansowy