Jak czytamy dalej, będzie ona prowadzona w formie zbioru kart adresowych zabytków z danej gminy. Szczególnie cenne i ważne z punktu widzenia kultury i dziedzictwa narodowego nieruchomości zabytkowe będą lepiej chronione. Zgodnie ze zmienioną ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ochrona nieruchomości tego typu będzie wpisywana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
 
W celu zagwarantowania prawidłowej ochrony wszystkim nieruchomościom zabytkowym przyjęta przez Sejm nowelizacja nakłada dodatkowo na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek prowadzenia ich ewidencji – podkreśla dziennik. Będzie ona prowadzona w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu danej gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Ewidencja zabytków prowadzona będzie nie tylko przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Obowiązek ten ciążyć będzie także na Generalnym Konserwatorze Zabytków, który prowadzi krajową ewidencję zabytków. Za prowadzenie ewidencji odpowiedzialni będą także wojewódzcy konserwatorzy zabytków – dodaje gazeta.
 

 

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna"