Zaproponowane w nowelizacji zmiany mają przede wszystkim na celu wyeliminowanie wątpliwości, które pojawiły się w dotychczasowej praktyce stosowania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

W głównej mierze zmodyfikowane zostały przepisy, które regulowały tryb udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości, umożliwiając organom gospodarującym nieruchomościami publicznymi podejmowanie uchwał lub zarządzeń o udzieleniu bonifikaty o charakterze generalnym, a nie jak dotychczas o charakterze indywidualnym. Przepisy te zapewnią sprawniejsze niż dotychczas udzielanie bonifikat przy zbywaniu nieruchomości, a także ułatwią w praktyce gospodarowanie nieruchomościami publicznymi.

W omawianej ustawie znowelizowano także przepisy regulujące sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, w sposób umożliwiający bezprzetargową sprzedaż lokali innych niż mieszkalne - w szczególności lokali użytkowych, które są położone w budynkach jednolokalowych, o ile sprzedaż będzie następować na rzecz osób, które są najemcami lub dzierżawcami tych lokali. Wchodzące w życie z dniem 7 stycznia 2010 r. przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzają ponadto regulacje, które usprawniają procedurę wywłaszczeń nieruchomości, likwidując główne przeszkody będące przyczyną opóźnień w realizacji celów publicznych - w szczególności inwestycji liniowych.

Zaproponowane rozwiązania znacząco przyspieszą pozyskiwanie nieruchomości pod realizację celów publicznych, gdyż starosta będzie miał obowiązek rozpoczęcia postępowania o wywłaszczenie po upływie dwóch miesięcy do zawarcia umowy o nabycie praw do nieruchomości. Dotychczas obowiązująca fakultatywność wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego powodowała - w praktyce opóźnienia w realizacji celów publicznych.

Przyśpieszeniu pozyskiwania nieruchomości pod inwestycje celu publicznego służyć ma również przewidziany w omawianych przepisach obowiązek nadania przez starostę rygoru natychmiastowej wykonalności w odniesieniu do decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości.

Ponadto wprowadzone zostały również zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.). W szczególności przywrócono zasadę nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz spółdzielni mieszkaniowych pod warunkiem, że uzyskały to prawo w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo na podstawie art. 7 dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. Inne zmiany wprowadzone do tej ustawy mają charakter doprecyzowujący. Oznacza to, że ułatwią one w praktyce wykonywanie przepisów ustawy, co powinno przyczynić się do usprawnienia procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

www.SerwisPrawa.pl

źródło informacji: SerwisPrawa