Wczoraj rząd przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Kredytowe bariery

Nowelizacja ustawy przede wszystkim znosi obowiązek zaciągnięcia kredytu jako warunku koniecznego do skorzystania z premii kompensacyjnej. W praktyce oznacza to, że osoba, która będzie chciała dokonać remontu budynku wielorodzinnego lub jednorodzinnego z przynajmniej jednym lokalem kwaterunkowym, będzie mogła go sfinansować z dowolnych środków finansowych, także z własnych oszczędności. Nie będzie więc konieczne sfinansowanie takiego przedsięwzięcia z kredytu zaciągniętego w banku.

Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, że to właśnie konieczność zaciągnięcia kredytu była do tej pory największą barierą w uzyskiwaniu premii kompensacyjnych. Skutkowało to tym, że do połowy 2009 r. nie została przyznana ani jedna premia kompensacyjna. Analiza przeprowadzona przez Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa resortu infrastruktury pokazała, że był to wynik zarówno zaostrzenia przez banki polityki kredytowej, jak i braku zainteresowania ze strony banków wprowadzeniem do swojej oferty nowego produktu kredytowego, adresowanego do stosunkowo wąskiej grupy osób fizycznych.

Premie kompensacyjne

Właściciel budynku będzie mógł liczyć na premię kompensacyjną w wysokości 2 proc. wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem. Jeżeli właściciel będzie chciał uzyskać takie wsparcie, to będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dane do wniosku

Wniosek powinien zawierać dane indentyfikacyjne budynku, a także imię i nazwisko inwestora, adres do korespondencji i numer PESEL. Inwestor powinien też podać informacje o lokalach kwaterunkowych, ich powierzchni użytkowej i okresach, w jakich stosowane były ograniczone stawki czynszowe. Wszystkie te informacje powinny zostać potwierdzone na podstawie posiadanych przez inwestora dokumentów lub ich uwierzytelnionych kopii.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 30 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Arkadiusz Jaraszek

Gazeta Prawna