Jak czytamy dalej, weszło już w życie podpisane przez ministra finansów rozporządzenie, które dokładnie określa zasady ubezpieczania się przez certyfikatorów. Zgodnie z tym rozporządzeniem minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w stosunku do jednego zdarzenia musi wynieść co najmniej równowartość 25 tys. euro.

Rozporządzenie przewiduje, że ubezpieczeniem OC jest objęta jedynie odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem certyfikatora w związku ze sporządzaniem świadectwa energetycznego. Polisa nie obejmie natomiast szkód wyrządzonych osobom bliskim – np. współmałżonkowi, rodzeństwu czy dzieciom, a także powstałych na skutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek oraz aktów terroru. Odszkodowanie nie zostanie też wypłacone, jeżeli szkoda powstanie po utracie uprawnień do sporządzania świadectw, albo gdy zostanie naprawiona poprzez zapłacenie kary umownej – dodaje dziennik.

 

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”